งานราชการล่าสุด

(ด่วน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ประจำปี 2564

09 มิ.ย. 2564 เวลา 12:47 น. 4,751 ครั้ง
Advertisement

(ด่วน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) ประจำปี 2564


Advertisement
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop) สัญญาจ้าง 2 ปี ประจำปี 2564 โดยมีอัตรารับสมัครในเขตพื้นที่ปฏิบัติงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา จำนวน 3 อัตรา ตามรายละเอียด ดังเอกสารแนบด้านล่างนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ผู้ช่วยบัญชี (PEA SHOP)
จำนวน 3 อัตรา
- ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) สถานีไฟฟ้าหาดใหญ่ 4 สาขาคอหงส์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหาดใหญ่ ชั้น 1
- ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ชั้น 2
- ศูนย์บริการลูกค้า (PEA Shop) ห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา ชั้น 2
เงินเดือน 12,690 บาท


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 มีสัญชาติไทย
2 เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร)
- เพศชาย ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 165 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 100 (กิโลกรัม) - เพศหญิง ต้องมีส่วนสูงไม่ต่ํากว่า 155 เซนติเมตร น้ําหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบ 110 (กิโลกรัม)
*ทั้งนี้ ให้บวกน้ําหนักเพิ่มได้อีก 3 กิโลกรัม จากเกณฑ์มาตรฐาน
3 มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ (Service Mind)
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
4 ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา และคุณสมบัติต่างๆ ตามระเบียบที่ กฟภ. กําหนด ทั้งนี้ หากไม่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และสาขาตามที่ กฟภ. กําหนด อนุโลมให้ใช้คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้ โดยต้องมีหนังสือยินยอมลดวุฒิ ยื่น ณ วันที่สมัคร (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ดังกล่าว ได้ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://peas3.com/recruitment/)
คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่รับสมัคร มีรายละเอียดดังนี้
สาขาวิชา/คุณสมบัติ | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) | - การบัญชี | ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | - การบัญชี
5 ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่สมัคร ณ วันที่สมัครทางระบบออนไลน์ (ถือวันที่สําเร็จ การศึกษาตามที่ระบุในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records))
6 เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว โดยต้องมีหลักฐาน สด.8 หรือ สด.43
7 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยวิธีการจ้างและการทํางานของลูกจ้าง พ.ศ.2558 เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2

วิธีการรับสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครต่าง ๆ ทางระบบรับสมัครออนไลน์ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์เวลา 08.30 น. และวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น. ที่เว็บไซต์ https://peas3.com/recruitment/
2 ผู้สมัครต้องศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดของประกาศฉบับนี้โดยละเอียดก่อนสมัคร พร้อมทั้ง ปฏิบัติตามขั้นตอน และตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันเพื่อยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้สมัคร สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเอกสารประกอบการสมัครได้ ในหัวข้อ “ตรวจสอบการสมัคร” ทางระบบรับสมัคร ออนไลน์ ในวันและเวลาที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^