งานราชการล่าสุด

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาค ก ท้องถิ่น 64 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

21 มี.ค. 2564 เวลา 17:00 น. 2,899 ครั้ง
Advertisement

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาค ก ท้องถิ่น 64 ดาวน์โหลดได้ที่นี่


Advertisement
เตรียมตัวสอบ ท้องถิ่น 2564 ที่กำลังเปิดรับสมัครสอบอยู่ในตอนนี้แล้วหรือยัง ? วันนี้แอดดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ภาค ก ที่ใช้ในการสอบ ท้องถิ่น 2564 ในปี้นี้นั่นเอง
ประกอบด้วย
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
4. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
5. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน . ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
9. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม 
10. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
11. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^