งานราชการล่าสุด

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา

07 ต.ค. 2563 เวลา 09:04 น. 39,317 ครั้ง
Advertisement

เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา


Advertisement
เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา
กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบสัสดี ประจำปี 2564 จำนวน 100 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563
ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2564
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนประจําการในสายงานสัสดีของกองทัพบก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเสมียนหน่วยสัสดีอําเภอ เสมียนสํานักงานสัสดีจังหวัด ฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกทั่วราชอาณาจักร และตำแหน่งอื่นๆ ตามอัตราที่กองทัพบกกำหนด จํานวน 100 อัตรา ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
- สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าแล้วเท่านั้น (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 30 ปี ในปี พ.ศ. 2563 ( ผู้เกิดระหว่าง วันที่ 1 ม.ค.2534 ถึง 31 ธ.ค.2546 )
- เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อย่างใดอย่างหนึ่ง (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำปลดหรืออยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด) ดังนี้
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
- ผู้สมัคร ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
- ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (รายละเอียดตามระเบียบการฯ)
- มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายและจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในมาตรา 41 และ มาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ ซ.ม. ขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ ๗๖ ซ.ม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ ๔๘ ก.ก. ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
 

- ไม่อยู่ในสมณเพศ
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจําเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล ในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
- ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
- ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
- ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหารหรือเข้ารับราชการมาก่อน
- ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
- เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกําหนด

การรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตทางเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ www.radd-atc.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^