งานราชการล่าสุด

องค์การค้าของ สกสค. รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา

24 ก.ย. 2563 เวลา 22:21 น. 4,059 ครั้ง
Advertisement

องค์การค้าของ สกสค.  รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา


Advertisement
องค์การค้าของ สกสค.  รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค. 42 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2563
ประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.
รายละเอียด
รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ตําแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านงานบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีความ เชี่ยวชาญสูงในการบริหารงานการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัย เทคนิค วิชาการ ทฤษฎี กํากับตรวจสอบให้คําปรึกษา แนะนําปรับปรุง แก้ไข ติดตาม ประเมินผล และแก้ปัญหา
ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

2. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 4 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี 2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี และความชํานาญในการตรวจสอบ ภายใน การวิเคราะห์รายงานการตรวจสอบประจําปี ที่ต้องอาศัยเทคนิค วิชาการ ทฤษฎี ในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
สํานักบริหารกลาง
1. ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานัก จํานวน 1 อัตรา
1.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
1.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
1.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชนไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญสูงด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ การวางแผนจัดทําระบบเครือข่าย หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรม สัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
แนบท้ายประกาศองค์การค้าของ สกสค. เรื่อง รับสมัครพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างองค์การค้าของ สกสค.

2. ตําแหน่งหัวหน้าฝ่าย จํานวน 3 อัตรา
2.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
2.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.3 มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ด้านการวินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผล ติดตามผล การบํารุงรักษาเครือข่าย องค์กร ชี้แจง รายงาน มีความสามารถในการเป็นผู้นํา งานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งาน จัดอัตรากําลังบุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งานอาคารสถานที่ และแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน
2.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. ตําแหน่งหัวหน้าส่วน จํานวน 5 อัตรา
3.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
3.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า
3.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญในการ วางแผน วินิจฉัย สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลัง บุคลากร งานประกันสังคม หรือ งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ
3.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

4. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส จํานวน 15 อัตรา
4.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
4.2 วุฒิการศึกษา
4.2.1 ปริญญาตรีพยาบาลวิชาชีพ จํานวน 1 อัตรา
4.2.2 ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 14 อัตรา
4.3 มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี มีประสบการณ์และความชํานาญใน สั่งการ ปรับปรุง แก้ไขงานจัดทําแผน จัดทํางบประมาณ หรือ งานประชุม งานจัดอัตรากําลังบุคลากร งาน ประกันสังคม หรืองานพยาบาล งานด้านระเบียบ วินัย การจัดทํานิติกรรมสัญญา คดีความต่าง ๆ หรือ งาน อาคารสถานที่ งานความปลอดภัยวิชาชีพ การจัดทําใบอนุญาตโรงงาน และมีความชํานาญด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศ
4.4 มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จํานวน 8 อัตรา
5.1 สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี
5.2 วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ
5.3 มีประสบการณ์ด้านการจัดทําแผน งานประชุม งานสารบรรณ งานด้านกฎหมาย งาน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.suksapan.or.th และ www.suksapanpanit.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 28 กันยายน 2563
ให้ส่งใบสมัครพร้อมติดรูปและหลักฐานการสมัครที่ Email hrasuksapan.or.th ขนาดไฟล์ที่ใช้ในการ Upload เอกสารรวมแล้วไม่เกิน 30 MB ในรูปแบบของ PDF หรือ JPG หรือ BMP เท่านั้น

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^