งานราชการล่าสุด
ติวเข้ม ภาค ก

ปวช/ปวส/ป.ตรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา

07 ส.ค. 2563 เวลา 19:30 น. 17,776 ครั้ง
Advertisement

ปวช/ปวส/ป.ตรี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 21 อัตรา


Advertisement
ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ตําแหน่งที่ 1 นายสัตวแพทย์ กลุ่มตําแหน่ง วิชาชีพเฉพาะ
ค่าตอบแทน เดือนละ 23,430 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
(2) ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยทั่วไป : สัตวแพทย์มีบทบาทที่สําคัญในด้านการตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ชันสูตร และวิจัยโรคสัตว์ทางด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและกําจัดโรคสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่ อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตําแหน่งที่ 2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 3 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ

ตําแหน่งที่ 4 นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 5 นักวิชาการประมง กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา

ตําแหน่งที่ 6 นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด และทางเศรษฐศาสตร์

ตําแหน่งที่ 7 นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์

ตําแหน่งที่ 8 นายช่างเครื่องกล กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,250 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท (ปวช.)
เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)
(2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมี ประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติจากนายจ้าง หรือผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยงาน

ตําแหน่งที่ 9 นายช่างไฟฟ้า กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า
(2) ได้รับมีประสบการณ์การทํางานในตําแหน่งที่สมัครโดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน จากผู้บังคับบัญชา

ตําแหน่งที่ 10 นายช่างรังวัด กลุ่มงาน เทคนิค
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ตําแหน่งที่ 11 เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงาน บริการ
ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ - บาท (ปวส.)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

วันทีเปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมัครทางเว็บไซต์ : https://dmcr.thaijobjob.com

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^