งานราชการล่าสุด
ติวเข้ม ภาค ก

(งานใหม่) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา

09 ก.ค. 2563 เวลา 13:45 น. 12,290 ครั้ง
Advertisement

(งานใหม่) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 53 อัตรา


Advertisement
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก
จากบุคคลภายนอก และลูกจ้างสัญญาจ้างคราวละ 1 ปี และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างเหมาบริการงาน
ด้านระบบไฟฟ้า เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ)
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1 ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี
จำนวน 11 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท)
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาบัญชี
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ
นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA

2 ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชี (PEA Shop)
จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท)
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) และปริญญาตรีทุกสาขา
- มีบุคลิกภาพดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีมนุษย์สัมพันธ์และจิตบริการ (Service Mind)
- เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 100
- เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักตัวไม่เกินส่วนสูงลบด้วย 110
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ
นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA

3 ตำแหน่งผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท)
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี/
การเลขานุการ / พาณิชยการ/ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ
ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ
นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง หากพบว่าเป็น
โรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA

4 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
จำนวน 20 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท)
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง หรือ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- เพศชาย สายตาปกติ ไม่บอดสี โดยให้นำใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐบาล
หรือเอกชนมาแสดง ในวันรายงานตัว เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วเท่านั้น
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม แต่ต้องไม่เกิน
85 กิโลกรัม
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ
เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏ
ให้เห็น ไม่ติดยาเสพติดให้โทษร้ายแรง และไม่เป็นโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานบนเสาไฟฟ้า หากพบว่าเป็นโรคดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจากการสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง
PEA โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก จะทำการ
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและทักษะการปีนเสาไฟ (สอบรอบ 2)
- ไม่กลัวความสูง สามารถปีนเสาทำงานบนที่สูงตั้งแต่ 8 เมตร ขึ้นไป
- สามารถปฏิบัติงาน แบบเข้ากะ ได้
- ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล

5 ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง
จำนวน 16 อัตรา
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (12,690 บาท)
คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
- สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า/ ไฟฟ้ากำลัง หรือ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
- สภาพร่างกายปกติ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ขาทั้งสองข้างอยู่ในสภาพปกติ
เมื่อแต่งกายด้วยชุดสุภาพ (แขนสั้น) ต้องไม่มีรอยสักลวดลายหรือสักยันต์ปรากฏ
ให้เห็น ไม่มีแผลเป็นที่น่ารังเกียจ นิ้วไม่ขาดด้วน ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือติดยาเสพติด
ให้โทษร้ายแรง หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นโรค
ดังกล่าว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน PEA ขอสงวนสิทธิ์เพิกถอนออกจาก
การสมัคร หรือการจ้างเป็นลูกจ้าง PEA

การรับสมัคร 
สมัครทางเว็บไซต์ : http://recruit.pean2.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 8 - 12 กรกฎาคม 2563

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^