งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา สมัคร18-24มิ.ย.63

14 มิ.ย. 2563 เวลา 14:56 น. 5,534 ครั้ง
Advertisement

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 18 อัตรา สมัคร18-24มิ.ย.63


Advertisement
 ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์)
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

2 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือ
3. ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

3 ตำแหน่ง : นักการแพทย์แผนจีน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน และ
2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองผ่านงาน)


4 นักจิตวิทยาคลินิก
อัตราค่าตอบแทน จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 1,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงาน จิตวิทยาคลินิก

5 นักการแพทย์แผนไทย
จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
1.2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
1.3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
1.4 ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. และมีประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจ วินิจฉัยและรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

6 เจ้าหน้าที่ธุรการ
จํานวนอัตราว่าง 2 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีประสบการณ์ในการ ทํางานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7 พนักงานเปล
จํานวนอัตราว่าง 4 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่ต่ํากว่า 30 ปี
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. ผ่านการอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support) 5. สามารถปฏิบัติงานเป็น เวร/ผลัด ได้ และสามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการได้ ๖. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เอกสารเฉพาะตําแหน่งพนักงานเปล
1. หนังสือรับรองการผ่านงานในหน้าที่พนักงานเปล 2. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการช่วยชีวิตพื้นฐาน (Basic Life Support)

8 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
จำนวนอัตราว่าง  9 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภาหรือสถาบันที่
สํานักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. การพิมพ์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. การใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Word, Excel และ Power point

9 พนักงานกู้ชีพ
จํานวนอัตราว่าง 3 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,250 บาท 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. อายุ 18 ปี แต่ไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์
2. มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ฉุกเฉิน มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขา
4. ทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3 ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกรฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT-B 900 ชั่วโมง) หรือหลักสูตรอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I 2ปี)

10 ช่างโทรศัพท์
จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

11 ช่างฝีมือ
จํานวนอัตราว่าง 1 อัตรา 
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ 2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน


สมัครทางเว็บไซต์ : https://policehospital.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ถึง วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^