งานราชการล่าสุด

(เช็คตำแหน่ง) กทม.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 958 อัตรา รับสมัคร 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563

13 ม.ค. 2563 เวลา 17:58 น. 272,913 ครั้ง
Advertisement

(เช็คตำแหน่ง) กทม.เปิดสอบบรรจุข้าราชการ 958 อัตรา รับสมัคร 22 ม.ค. - 4 ก.พ. 2563


Advertisement

กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จำนวน 958 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563

 
รายละเอียด
กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราการกรุงเทพมหานครสามัญ
ครั้งที่ 1/2563 

ตำแหน่งที่เปิดสอบ
-ตำแหน่งประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 743 อัตรา

1. เจ้าพนักงานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา


- ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 215 อัตรา

1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนาการปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา  
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา


หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
(ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)

ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
1.วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
-ด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณต่าง ๆ
- ด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ
การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือ
แบบจำลองต่าง ๆ
- ด้านภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ การสรุปความ ตีความ และการใช้ภาษา
การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ก.ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจในสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
ข. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
ค. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
2. การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน
 
 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
(ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ)

-------------------------------------
ก. การสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้
๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
-ด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณต่าง ๆ
-ด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์
หรือแบบจำลองต่าง ๆ
- ด้านภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่าน และการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ การสรุปความ ตีความ และการใช้ภาษา
การเลือกใช้คำ หรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ
2. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน
ทดสอบความสามารถด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจใน
สาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
ข. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
การสอบปฏิบัติ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2563
ค. การสอบแข่งขันเพื่อวัดภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีดังนี้
1. การทดสอบสมรรถนะของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
2. การสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทัศนคติสำหรับการปฏิบัติราชการ สมรรถนะ และหรือ
ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน


การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^