งานราชการล่าสุด

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้าง ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต สมัครทางอินเตอร์เน็ต

11 ม.ค. 2563 เวลา 08:26 น. 11,320 ครั้ง
Advertisement

ธกส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้าง ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต สมัครทางอินเตอร์เน็ต


Advertisement
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นแบบสัญญาจ้าง ประจำสำนักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสัญญาจ้าง ปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล Fraud Detection ประจาสำนักจัดการและป้องกันการกระทาทุจริต (สปท.) จานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 กำหนดวิธีการและแนวทางป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการกระทาทุจริตผ่าน
ช่องทางการทาธุรกรรมของธนาคาร
1.2 รวบรวมและวิเคราะห์เหตุการณ์การทุจริตของธนาคาร ข้อมูลรายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial Transaction) ที่มีข้อมูลเหตุบ่งชี้การกระทาทุจริต เพื่อนาไปพัฒนาเป็นเงื่อนไขการตรวจจับการทุจริตบนระบบงานตรวจจับการทุจริต (Fraud Detection)
1.3 วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและข้อผิดพลาด เพื่อนามาพัฒนา
จุดควบคุมจากคดีทุจริตต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกของธนาคาร
1.4 งานที่เกี่ยวข้องในการค้นหาข้อเท็จจริงและติดตามพฤติกรรมการทุจริต โดยนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นเงื่อนไขการตรวจจับพฤติกรรมการทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้าได้อีก
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.2 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสำขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.3 มีความรู้ในการวิเคราะห์การทุจริต (การวิเคราะห์สำเหตุที่แท้จริง, พัฒนาวิธีแก้ไข และควบคุมการฉ้อโกง)
2.4 มีความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพยากรณ์ หรือ คาดการณ์ข้อมูลที่หลากหลาย และเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น มีความรู้หรือประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางสถิติหลัก (SQL, SAS, R, Python) เครื่องมือสร้างภาพข้อมูล (Tableau, Qlik) ระบบนิเวศ Hadoop และฐานข้อมูลที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เป็นต้น
2.5 มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานเป็นทีม และ
มีความรับผิดชอบในการทางาน
2.6 หากมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี สำมารถอ่านบทความภาษาอังกฤษ สรุปเนื้อหาใจความสำคัญ และสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนในระดับดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.7 หากมีใบรับรองเกี่ยวกับระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ เช่น
Security Certification : CISS , CIMS , CISA , SANS GIAC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
- ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของ
ผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือใน
กรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
- ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สำมารถสมัครผ่าน
ระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. http://www.irecruitbaac.com (เลือก “สายงานที่สนใจ” ตำแหน่งสัญญาจ้าง
ปฎิบัติงานด้าน Fraud Detection ประจา สปท. (สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ
“สายงานที่สนใจ” เป็นตำแหน่งข้างต้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะพิจารณา
ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลผู้สมัครจนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร
ติดต่อกลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330, 8335 – 6

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^