งานราชการล่าสุด

โอกาสดีดีมาแล้ว ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 150 อัตรา รับสมัครถึง 6 มกราคม 2563

21 ธ.ค. 2562 เวลา 10:23 น. 105,549 ครั้ง
Advertisement

โอกาสดีดีมาแล้ว ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 150 อัตรา รับสมัครถึง 6 มกราคม 2563


Advertisement
ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 150 อัตรา รับสมัครถึง 6 มกราคม 2563
ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานระดับ 2 - 3 และพนักงานบริการ ระดับ 2 - 3 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 1 ผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 และลูกจ้างบริษัทรับจ้าง
(Contract Out) เพื่อเป็นพนักงานการเงิน ระดับ 4 ปฏิบัติงานประจาสาขาและสานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ปีบัญชี 2562 โดยวิธีการสรรหาคัดเลือก มีรายละเอียดดังนี้
1. ประมาณการจานวนที่ธนาคารต้องการ ประมาณ 150 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
บุคคลภายนอก
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 6 มกราคม 2563)
- ต้องสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรอง (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563) และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตร
ระบุว่าเป็น สาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา/แขนงวิชา (Major) ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ไม่ได้หมายความถึง
วิชาโท หรือแขนงวิชา (Minor)) ตามที่ธนาคารกาหนด ดังนี้
1) บัญชี บัญชีต้นทุน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี บัญชีเพื่อการจัดการ การสอบบัญชี
บัญชีแบบบูรณาการ บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร การตรวจสอบภายใน หรือ
2) การเงิน การเงินการธนาคาร บริหารการเงิน การเงินธุรกิจ วิศวกรรมการเงิน
การเงินประยุกต์ การเงินและการลงทุน บริหารการเงินและการธนาคาร บริหารการเงินและการคลัง การลงทุนและ
การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน การธนาคารและธุรกิจการเงิน การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ
การจัดการการเงิน การเงินเชิงปริมาณ การเงินและการคลัง การธนาคารระหว่างประเทศ หรือ
3) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐมิติ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร การเงินและเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ
- สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสานักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป (ภายในวันที่ 6 มกราคม 2563)
- เป็นผู้ที่ฝากประวัติการสมัครไว้กับธนาคารผ่านช่องทางwww.irecruitbaac.com ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563


การรับสมัคร
ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ได้ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานที่สนใจ
ตาแหน่ง “พนักงานการเงิน ระดับ 4” เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สาหรับผู้ที่เคยฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัครแล้ว ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตาแหน่ง “พนักงานการเงิน
ระดับ 4” เพียงตำแหน่งเดียว เท่านั้น โดยธนาคารจะพิจารณาประวัติผู้สมัครจนถึงวันที่ 6 มกราคม 2563
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334-6

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^