งานราชการล่าสุด

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 12 อัตรา

21 พ.ย. 2562 เวลา 16:01 น. 2,166 ครั้ง
Advertisement

กองทัพภาคที่ 3 รับสมัคร อาสาสมัครทหารพรานเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 12 อัตรา


Advertisement
กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์รับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน กรมทหารพรานที่ 31, กรมทหารพรานที่ 32 และ กรมทหารพรานที่ 35 เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 12 อัตรากรมทหารพรานที่ 31
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
กรมทหารพรานที่ 32
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา
กรมทหารพรานที่ 35
- ผบ.ชุดปฏิบัติการ (ชกท.111) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 9 อัตรา
- นายสิบสื่อสาร (ชกท.311) (อัตรา ส.อ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นอาสาสมัครทหารพราน สังกัดหน่วยทหารพรานที่ได้รับโควตาในการสอบคัดเลือกเท่านั้น
- มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี เว้นแต่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในวิทยาการพิเศษ ซึ่งทางราชการต้องการ (อายุไม่เกิน 35 ปี)
- เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร
- มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ที่ต้องโทษจำคุก ตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา
- เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
- ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการ เพราะมีความผิด หรือมัวหมอง

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
- สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่างๆ ที่สูงกว่านั้น มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้

กำหนดการรับสมัคร - หน่วยทหารพรานที่ได้รับโควตาในการสอบคัดเลือก ส่งรายชื่อพร้อมหลักฐานการรับสมัครให้กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562

หลักฐานการรับสมัคร (ผู้สมัครจะต้องยื่นหลักฐานการสมัคร ผ่านหน่วยต้นสังกัด รายงานถึง กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
- ใบสมัคร (ติดต่อขอรับแบบฟอร์มที่ กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3)
- สำเนาบัตรประจำตัวทหารพราน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา - มารดา
- ใบสำคัญทางทหาร สด.8 หรือ สด.43 หรือ ประวัติทหารบก (ทบ.100 - 075) หรือ หนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบสำคัญความเห็นแพทย์ (แบบ ทบ.466 - 620) จากแพทย์ทหารประจำการ (ไม่ต้องตรวจเลือด)
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน, ประกาศนียบัตร, ใบสุทธิ เป็นต้น
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้วจะต้องนำรูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว มาประกอบหลักฐานการบรรจุ คนละ 5 รูป

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^