งานราชการล่าสุด

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา

24 ก.ย. 2562 เวลา 15:05 น. 5,025 ครั้ง
Advertisement

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา


Advertisement
องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด จ.บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานจ้าง 10 ตำแหน่ง 11 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562 การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดประจำปีงบประมาณ 2562
1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (สำนักปลัด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี สาขาเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเกษตรศาสตร์ การเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สัตว์แพทย์ เทคโนโลยีทางการเกษตร การจัดการศัตรูพืช พืชไร่พืชสวน โรคพืชวิทยา พัฒนาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (กองการศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ., ก.ท. หรือก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้

3 ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (กองการศึกษา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือสูงกว่า
2.มีทักษะเฉพาะบุคคลที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

4 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (กองคลัง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้าหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกลช่างไฟฟ้า หรืในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชีเลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้าหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่น ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ (กองการสาธารณสุข)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

6 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (สำนักปลัด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2)

7 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองช่าง)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2)

8 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (กองการสาธารณสุข)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และทักษะในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและต้องมีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรขนาดเบามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายกำหนด (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท 2)

9 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (สำนักปลัด)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สามารถอ่านออกเขียนได้
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

10 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (กองการสาธารณสุข)
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 9000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สามารถอ่านออกเขียนได้
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง สถานที่รับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
วันที่เปิดรับสมัคร : 30 กันยายน 2562 - 10 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร File แนบ / ภาคผนวค ก


 

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^