งานราชการล่าสุด

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 31 อัตรา

04 ก.ค. 2562 เวลา 21:47 น. 32,576 ครั้ง
Advertisement

สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 31  อัตรา


Advertisement
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งจำนวน 31 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ วันที่ 4-18 กรกฎาคม 2562  
[1]ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ทันตแพทย์ 4-6                                                     จำนวน 1 อัตรา 
2.นักเทคนิคการแพทย์ 3-5                                        จำนวน 1 อัตรา
3.นักเทคนิคการแพทย์                                              จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5                                จำนวน 1 อัตรา
5.พยาบาล 3-5                                                        จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 (จังหวัดตราด)          จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5                               จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3-5                        จำนวน 2 อัตรา
9.เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5                                    จำนวน 1  อัตรา
10.เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 3-5                               จำนวน 1 อัตรา
11.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3-5                                จำนวน 1 อัตรา
12.เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5                                             จำนวน 2 อัตรา
13.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5                                      จำนวน 2 อัตรา
14.เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-4                                           จำนวน 1 อัตรา
15.เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 (สงขลา)                  จำนวน 2 อัตรา
16.เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ(ลูกจ้างชั่วคราว)  จำนวน 1 อัตรา

[1] เอกสารการรับสมัคร
Download this file (A..pdf)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ 347 kB 2019-07-04 10:20
Download this file (A1.pdf)ตำแหน่งที่ 1 ทันตแพทย์ 4-6 สถานีกาชาดที่ 11 (วิเศษนิยม) สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 261 kB 2019-07-04 10:26
Download this file (A2..pdf)ตำแหน่งที่ 2 นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต ศูนย์บริการโลหิตฯ 315 kB 2019-07-04 10:26
Download this file (A3..pdf)ตำแหน่งที่ 3 นักเทคนิคการแพทย์ - นักวิทยาศาสตร์ 3-5 ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ศล. 265 kB 2019-07-04 10:27
Download this file (A4..pdf)ตำแหน่งที่ 4 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3-5 ฝ่ายจ่ายโลหิตฯ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 272 kB 2019-07-04 10:28
Download this file (A5..pdf)ตำแหน่งที่ 5 พยาบาล 3-5 ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพฯ มูลนิธิสงเคราะเด็กฯ 276 kB 2019-07-04 10:29
Download this file (A6.pdf)ตำแหน่งที่ 6 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 จังหวัดตราด 254 kB 2019-07-04 10:30
Download this file (A7.pdf)ตำแหน่งที่ 7 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 สนง.กิจการเหล่าการชาด 255 kB 2019-07-04 10:32
Download this file (A8..pdf)ตำแหน่งที่ 8 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต 263 kB 2019-07-04 10:39
Download this file (A9..pdf)ตำแหน่งที่ 9 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3-5 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สนง.บริหาร 73 kB 2019-07-04 10:40
Download this file (B1.pdf)ตำแหน่งที่ 10 เจ้าหน้าโสตทัศนศึกษา 3-5 กลุ่มงานสื่อสัมพันธ์ สนง.บริหาร 248 kB 2019-07-04 10:41
Download this file (B2..pdf)ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าประชาสัมพันธ์ 3-5 กลุ่มงานสารนิเทศ สนง.บริหาร 246 kB 2019-07-04 10:42
Download this file (B3.pdf)ตำแหน่งที่ 12 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายประสานงานสถานีกาชาด สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ 70 kB 2019-07-04 10:43
Download this file (B4.pdf)ตำแหน่งที่ 13 เจ้าหน้าที่พัสดุ 3-5 ฝ่ายพัสดุทางการแพทย์และทั่วไป สำนักงานบรรเทาฯ 73 kB 2019-07-04 10:44
Download this file (B5.pdf)ตำแหน่งที่ 14 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายตรวจสอบส่วนกลาง-ระบบ สำนักงานตรวจสอบ 191 kB 2019-07-04 10:45
Download this file (B6.pdf)ตำแหน่งที่ 15 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3-5 ฝ่ายบริหารฯ สำนักงานตรวจสอบ 194 kB 2019-07-04 10:46
Download this file (B7.pdf)ตำแหน่งที่ 16 เจ้าหน้าธุรการ 1-4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานบริหาร 72 kB 2019-07-04 10:47
Download this file (B8.pdf)ตำแหน่งที่ 17 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 78 kB 2019-07-04 10:48
Download this file (B9.pdf)ตำแหน่งที่ 18 เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการ (ลูกจ้างชั่วคราว) ศูนย์ฝึกอบรมฯ 260 kB 2019-07-04 10:49

[2] ตำแหน่งที่รับสมัคร
Attachments:
Download this file (A..pdf)ขยายรับสมัครสอบแข่งขัน 332 kB 2019-07-03 17:26
Download this file (A1..pdf)ตำแหน่งที่ 1 หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 สำนักงานจัดหารายได้ 74 kB 2019-07-03 17:27
Download this file (A2..pdf)ตำแหน่งที่ 2 หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 7 สำนักสารนิเทศฯ 256 kB 2019-07-03 17:27
Download this file (A3..pdf)ตำแหน่งที่ 3 นายแพทย์ 4-6 ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา วิเศษนิยมบางแค 297 kB 2019-07-03 17:28
Download this file (A4..pdf)ตำแหน่งที่ 4 เภสัชกร 3-6 ฝ่ายประกันคุณภาพ สถานเสาวภา 74 kB 2019-07-03 17:29
Download this file (A5..pdf)ตำแหน่งที่ 5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-5 สำนักนโยบายฯ สำนักงานบริหาร 76 kB 2019-07-03 17:29
Download this file (A6..pdf)ตำแหน่งที่ 6 ผู้ช่วยพยาบาล 1-4 ฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย 257 kB 2019-07-03 17:30
Download this file (A7..pdf)ตำแหน่งที่ 7 นายช่างไฟฟ้า 1-4 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต ศูนย์บริการโลหิตฯ 242 kB 2019-07-03 17:30
Download this file (A8..pdf)ตำแหน่งที่ 8 นายช่างโยธา 1-4 กลุ่มงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล สถานเสาวภา 242 kB 2019-07-03 17:31
Download this file (A9..pdf)ตำแหน่งที่ 9 นายแพทย์ (ชั่วคราว) กลุ่มงานด้านการแพทย์ฯ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 89 kB 2019-07-03 17:32
Download this file (B1.pdf)ตำแหน่งที่ 10 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ชั่วคราว) ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ 245 kB 2019-07-03 17:35
Download this file (B2.pdf)ตำแหน่งที่ 11 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ศูนย์ดวงตา 90 kB 2019-07-03 17:36

 โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4-18 กรกฎาคม 2562  สมัครได้ทางเว็บไซต์ https://jobtrc.redcross.or.th/
สมัคร บัตรเครดิต รายได้ 15,000 บาทขึ้นไป สมัครที่นี่


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^