งานราชการล่าสุด

ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2562

20 มิ.ย. 2562 เวลา 21:26 น. 103,092 ครั้ง
Advertisement

ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2562


Advertisement
ธกส.รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 กรกฎาคม 2562
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ประกาศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารตำแหน่งผู้บริหารทีม (พนักงานระดับ 10) ประจาศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) จานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวกับวิจัยและนวัตกรรม การวิจัยและสถิติ การวิจัยและการประเมินผล การวิจัยทางสังคม การวิจัยการตลาด การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
วิจัยประชากรและสังคม เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี และต้องมีประสบการณ์การในฐานะนักวิจัย และ/หรือผู้วิจัยร่วมในโครงการวิจัยด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง เช่น ด้านการพัฒนานวัตกรรม เศรษฐศาสตร์ การค้าและการตลาด ธุรกิจการเกษตร การพัฒนาเครือข่ายและวิจัยชุมชน การประเมินผลโครงการ หรืองานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและการพยากรณ์ เช่น SPSS, AMOS, SAS, R
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์งานวิจัยและนวัตกรรม การใช้สถิติขั้นสูง
มีความคิดเชิงระบบในการเชื่อมโยงต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดเชิงกลยุทธ์
มีความสามารถในการประสานงาน การนาเสนองาน การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตลอดจนมีความสามารถในการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและสามารถบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
- มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
-ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบคลังข้อมูลผู้สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.irecruitbaac.com
เลือก “สายงานที่สนใจ” ตาแหน่งผู้บริหารทีม (พนักงานระดับ 10) ประจำศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ศวพ.) เพียงตาแหน่งเดียวเท่านั้น (สาหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ”
เป็นตำแหน่งข้างต้น) และธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลผู้สมัครจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิ้งสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^