งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3-17 มิ.ย. 2562

11 มิ.ย. 2562 เวลา 21:16 น. 124,286 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  ตั้งแต่วันที่ 3-17 มิ.ย. 2562


Advertisement
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร  ปฏิบัติงานประจาสานักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้ชานาญการระบบงานคุณภาพ 10 ประจาสานักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- สาเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้านบัญชี การเงินการธนาคาร
การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เศรษฐศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
- มีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินในระบบประเมินคุณภาพ (SEPA) หรือระบบประเมินคุณภาพอื่น เช่น, TQA หรือ PMQA ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
- มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ การติดตามประเมินผล
-มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500
หรือ เทียบเท่าโดยใช้ผลทดสอบ TOEFL CU-TEP หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 (ไม่เกิน 2 ปีจนถึงวันที่สมัคร)
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Excel และ Power Point
เป็นอย่างดี
-มีทักษะในการประสานงานกับส่วนงาน การนาเสนองาน การเขียนรายงานวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ


ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.joptopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส.http://www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตาแหน่งผู้ชานาญการระบบงานคุณภาพ 10 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึก “สายงานที่สนใจ” ให้เลือกตาแหน่งที่ท่านมีคุณสมบัติข้างต้นเพียงตาแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3- 17 มิถุนายน 2562 ส่วนผู้ที่ฝากข้อมูลประวัติในคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0 2558 6555 ต่อ 8334 6

ประกาศรับสมัคร


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^