งานราชการล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 11 อัตรา

08 มี.ค. 2562 เวลา 12:49 น. 7,552 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 11 อัตรา


Advertisement
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมระบบ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Data Base
4.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
6.สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
7.หากมีประกาศนียบัตร  (Certificate)  ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   หรือมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนจัดการวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System หรือ Computer Network
4.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่อง Computer และอุปกรณ์ Network
5.สามารถออกเดินทางไปปฏิบัติงานสาขาต่างจังหวัดได้ ตามที่ธนาคารกำหนด
6.มีใบขับขี่และสามารถขับรถยนต์ได้
7.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
9.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
10หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
 
3. พนักงานคอมพิวเตอร์ (เกรด 4 – 6) ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาคอมพิวเตอร์ หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้าสื่อสาร หรือไฟฟ้ากำลัง
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 31 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ Operation System Windows or Unix หรือ Computer Network
4.สามารถทำงานเป็นรอบได้
5.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
6.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานที่ธนาคารได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์เร่งด่วนทุกเวลา
7.สามารถพูด ฟัง และใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
8.หากมีความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านระบบงานคอมพิวเตอร์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
 
4.พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความสามารถปฏิบัติงานดูแลระบบ Computer Network (ห้อง Network Operation Center : NOC)
4.สามารถเข้ามาปฏิบัติงานเป็นรอบได้
5.หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านระบบเครือข่ายธนาคาร หรือหน่วยงานทางด้านสื่อสาร หรือมีประกาศนียบัตร (Certificate) ทางด้าน Network ในระดับสากลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.ตำแหน่ง ลูกจ้างธนาคาร ส่วนปฏิบัติการระบบสารสนเทศ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ

1.คุณวุฒิปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความรู้พื้นฐานระบบปฏิบัติการ Operation System สำหรับปฏิบัติงานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้อง Computer Operation)
4.สามารถปฏิบัติงานเป็นรอบได้

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม – 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^