งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง

20 ม.ค. 2562 เวลา 11:30 น. 5,914 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง


Advertisement
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่งวที่รับสมัคร
ตำแหน่งที่ 1 วิศวกรวิชาชีพ สังกัดงานซ่อมบำรุง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

ตำแหน่งที่ 2 นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานคลัง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสำขาวิชาการบัญชี สำขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสำขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือสำขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสำขาวิชาดังกล่าวข้างต้น

ตำแหน่งที่ 3 นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสำขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 4 นักวิชาการสำธารณสุข สังกัดสำขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสำขาวิชาสำธารณสุขศาสตร์ สำขาวิชาการพยาบาล สำขาวิชาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ อื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

ตำแหน่งที่ 5 นักจัดการงานทั่วไป สังกัดงานสิทธิประโยชน์
ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสำขาบริหารธุรกิจ รัฐประศาสน์ศาสตร์ รัฐศาสตร์หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งที่ 6 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) สังกัดงานคลัง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 7 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) สังกัดงานเครื่องมือแพทย์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 8 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) สังกัดสำขาวิชาจักษุวิทยา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 9 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) สังกัดงานเวชนิทัศน์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 10 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวส.) สังกัดงานสำนักงานผู้อานวยการ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร การจัดการทั่วไป

ตำแหน่งที่ 11 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) สังกัดงานคลัง
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

ตำแหน่งที่ 12 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) สังกัดงานเภสัชกรรม
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 13 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) สังกัดงานพัสดุ
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 14 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) สังกัดงานสนับสนุนการบริการพยาบาล
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 15 ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (ปวช.) สังกัดฝ่ายการพยาบาล
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสำขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ

ตำแหน่งที่ 16 พนักงานบริการ สังกัดสำขาวิชารังสีวิทยา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสำมารถและความชำนาญงานในหน้าที่

ตำแหน่งที่ 17 พนักงานบริการ (หมอนวดแผนไทย) สังกัดสำขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ความสำมารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และผ่านการอบรมหลักสูตรการนวดไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทย 372 ชั่วโมงหรือหลักสูตรการนวดอื่น ที่กองการประกอบโรคศิลปะรับรอง

ตำแหน่งที่ 18 พนักงานบริการ (พนักงานเปล) สังกัดงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้ความสำมารถและความชำนาญงานในหน้าที่

ตำแหน่งที่ 19 พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) สังกัดงานบริหารและธุรการ
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งที่ 1 – 5 อัตราค่าจ้าง 17,200 บาท
ตำแหน่งที่  6 – 10 อัตราค่าจ้าง 13,670 บาท
ตำแหน่งที่  11 – 15 อัตราค่าจ้าง 11,200 บาท
ตำแหน่งที่  16 – 19 อัตราค่าจ้าง 10,170 บาท

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
- กรณีสมัครด้วยตนเอง รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทาการ 08.00 น. – 16.00 น. ณ งานทรัพยากรบุคคล อาคารเรียนและปฏิบัติการ ชั้น 6 ฝั่ง บี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร. 02-502-2345 ต่อ 3663 หรือ 02-502-2308
- กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ส่งใบสมัครงานพร้อมแนบหลักฐานการสมัครงานทางไปรษณีย์พร้อมวงเล็บมุมซองจดหมาย (สมัครงาน) มาที่งานทรัพยากรบุคคล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน เลขที่ 222 หมู่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (งานทรัพยากรบุคคลจะถือวันประทับรับของไปรษณีย์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันสุดท้าย) สามารถ Download ใบสมัครงานได้ที่ http://pcmc.swu.ac.th)

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^