งานราชการล่าสุด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สมัครออนไลน์ - 3 ม.ค.62

19 ธ.ค. 2561 เวลา 22:26 น. 26,269 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน สมัครออนไลน์ - 3 ม.ค.62


Advertisement
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 21 ธันวาคม 2561 - 3 มกราคม 2562 ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป
• มีสัญชาติไทย
• อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
• เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
• ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
• ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
• ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
• ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
 
Advertisement


คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์(เกรด 4-8) ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา

1.วุณวุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เรียนวิชาการทางคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2.อายุไม่เกิน  28  ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
3.มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรม เช่น JAVA, ASP.net, HTML5, CSS3 ฯลฯ  หรือมีประสบการณ์ในการเขียน ABAP
4.ถ้ามีความสามารถในการพัฒนา Application บนมือถือ หรือ AI ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้ SQL ได้เป็นอย่างดี
6.มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7.สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ได้ในระดับดี

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

เอกสารประกอบการสมัคร
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
• ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (Resume)
• ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เพศชาย)
• รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไฟล์ .JPEG)
• หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนบ้าน, ใบเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล, หนังสือรับรองการทำงาน
อนึ่ง หากผู้สมัครแนบเอกสารไม่ครบตามที่ระบุข้างต้น ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ไม่พิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และ/หรือสัมภาษณ์กับธนาคาร

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 3 มกราคม พ.ศ. 2562 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076, 02-202-1265

การคัดเลือก
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th หรือที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^