งานราชการล่าสุด

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 6 อัตรา

18 ธ.ค. 2561 เวลา 12:54 น. 1,990 ครั้ง
Advertisement

ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 6 อัตรา


Advertisement
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะ

2.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ) จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีประสบการณ์ด้านพัสดุ ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ภาระงาน
1. ปฏิบัติงานด้านการพัสดุของศูนย์การแพทย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฎิบัติเกี่ยวการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง การบริหารพัสดุและบริหารสัญญา ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน โดยมีภาระงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

1.1 ด้านการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซื้อ/จัดจ้าง
(2) สรรหา/ประสานงาน/เจรจาต่อรองกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อให้ได้ราคาสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้งจัดทำเอกสารเปรียบเทียบและข้อมูลสนับสนุน
(3) รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับอย่างมีประสิทธิ์ภาพ
(4) ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุ เพื่อร่วมพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
(5) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

1.2 ด้านการบริการ
(1) ให้คำแนะนำ/ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี 
(2) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบุคคล) จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 2 ปี

ภาระงาน

1. กำหนดและพัฒนาหลักสูตรอบรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร องค์กร และสังคม
2. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาขององค์กร
3. ดำเนินการจัดอบรมตามแผนพัฒนา
4. ประเมินหลักสูตรอบรม ประเมินผลการอบรมของบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ออกแบบการประเมิน จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลประเมินเพื่อการนำไปใช้ต่อ
5. จัดทำเอกสาร และคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนา
6. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3. วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วศ.บ. สาขาไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี

ภาระงาน

1. สำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการเพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการก่อสร้าง การผลิตการควบคุม การติดตั้งและการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
3. ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าระบบสื่อสาร ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้ระบบมีความถูกต้องปลอดภัยใช้งานได้มีประสิทธิภาพ
4. ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานของหน่วยงาน
6. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
7. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
8. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้
9. ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่รับผิดชอบในระดับเบื้องต้นให้กับหน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม
10. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุงหรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
11. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4 วิศวกรชีวการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิ วศ.บ. สาขาวิศวกรรมชีวแพทย์/อุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
– มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปี

ภาระงาน

1. ติดตั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
2. ค้นหาและซ่อมแซมความผิดพลาดของเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
3. บำรุงรักษาเครื่องมือแทพย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิคและระบบสนับสนุนทางการแพทย์
4. ทวนสอบ สอบเทียบและปรับแต่งเครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์
5. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีความซับซ้อนทางเทคนิค
6. สาธิตการใช้และสาธิตการบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
7. ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

2.5 วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีใบประกอบวิชาชีพระดับภาคีโยธาขึ้นไป
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า
– มีประสบการณ์ทำงานในงานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี
– สามารถออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้างได้
– สามารถใช้โปรแกรมในการเขียนแบบได้ดี

ภาระงาน

1. งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงอาคาร
2. งานคณะกรรมการต่างๆ เช่น จัดหา ตรวจการจ้าง ควบคุมงาน กำหนดขอบเขตงาน หรือราคากลาง เป็นต้น 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน

4.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
4.2 ตำแหน่งวิศวกร วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์ฯ อาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งที่จะบรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

5. เงื่อนไขการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างทำงานโดยมีกำหนดระยะเวลาการจ้างดังนี้

– สัญญาแรก 2 ปี โดยต้องผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานเป็นเวลา 6 เดือน และ/หรืออาจมีการขยายเวลาทดลองปฏิบัติงานต่อได้แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปี
– สัญญาที่ 2 มีระยะเวลาจนครบเกษียณอายุ (60 ปี โดยเรียกว่า “พนักงานสัญญาประจำ”

6. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

– ให้ได้รับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลตามระเบียบมหาวิทยาลัยเฉพาะตัวพนักงานไม่รวมคู่สมรส

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
7.1 ใบสมัครพนักงานสายปฏิบัติการณ์วิชาชีพฯ ตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 ศูนย์การแพทย์ฯ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3068 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่http://hr.wu.ac.th/form.html
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาผลสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
7.5 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ
7.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
7.7 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
7.8 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
7.9 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
ศูนย์การแพทย์ฯ จะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น

ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

8. การสมัคร
8.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 200 บาท ได้ที่ ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนพหลโยธิแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
8.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์การแพทย์ฯ อาคารวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

9. การคัดเลือก 
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้

9.1 ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์การแพทย์ฯ จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่ 
9.2 ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง ดังนี้

ก. สอบความรู้ ความสามารถทั่วไป
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ (100 คะแนน) : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
(2) วิชาภาษาไทย (100 คะแนน) : เขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ
(3) วิชาชีพเฉพาะทาง (100 คะแนน) : สอบเฉพาะตำแหน่งวิศวกร 

ข. สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปแล้วเท่านั้น)

10. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก 
ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป ตามจำนวนและระยะเวลาที่ศูนย์การแพทย์ฯ พิจารณาเห็นสมควร

11. เงื่อนไขอื่น ๆ

11.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
11.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ ศูนย์การแพทย์ฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือศูนย์การแพทย์ฯ อาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
11.3 ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
11.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย ศูนย์การแพทย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^