งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 28,500 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

30 พ.ย. 2561 เวลา 14:48 น. 3,726 ครั้ง
Advertisement

เงินเดือน 28,500 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน


Advertisement
เงินเดือน 28,500 บาท ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
(ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2561)
ความรับผิดชอบหลัก
งานวิเคราะห์และติดตาม
(1) ศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม และรายงาน การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมในตลาดเงิน รวมถึงเงินทุนเคลื่อนย้าย รวมถึงให้ข้อสังเกตและเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการกำกับตรวจสอบการทำธุรกรรมภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการดูแลค่าเงินในแต่ละสถานการณ์
(2) ประเมินความเสี่ยงของประเทศจากการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมในตลาดเงินของผู้เล่นในตลาด รวมถึงประสานกับฝ่ายตลาดการเงินเพื่อประเมินความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศทั้งในเรื่องของ เสถียรภาพของค่าเงินบาท ผลกระทบต่อสภาพคล่อง และ concentration risk รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
(3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และติดตาม รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการผลักดันเชิงนโยบาย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างเงินทุนไหลเข้าและไหลออก หรือลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ เช่น การสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ การสนับสนุนการใช้เงินสกุลภูมิภาค เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในภาพรวมของธนาคาร รวมถึงแนวทางในการผ่อนคลายระเบียบฯ
(4) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการออกมาตรการแลกเปลี่ยนเงินของประเทศต่างๆ เพื่อเป็น warning indicator และพัฒนาระบบข้อมูลรองรับ สำหรับเสนอแนะการดำเนินนโยบายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(5) ช่วยศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยพฤติกรรมของผู้เล่นเชิง proactive ที่ตอบสนองต่อสภาวะของตลาดการเงินในช่วงหนึ่งๆ เพื่อความเข้าใจความผันผวนของค่าเงินที่ทันการณ์ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตในการปรับปรุงมาตรการในการดูแลค่าเงินให้มีเสถียรภาพ
(6) ช่วยศึกษาและติดตามการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจที่เป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด รวมถึงการประสานงานกับภาคธุรกิจเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคธุรกิจและ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการติดตาม flows การทำธุรกรรม และการดำเนินนโยบายเพื่อดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาทของ ธปท.
(7) ช่วยดูแลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และให้ข้อสรุปหรือข้อคิดเห็นเชิงนโยบายในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของค่าเงินและตลาดการเงินภายในประเทศ เช่น การจัดตั้งตลาด currency futures ในประเทศไทย
(8) ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับต่อการติดตามธุรกรมเงินตราต่างประเทศและตลาดการเงิน รวมถึงรองรับการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
งานพิจารณาคำขอ
(1) พิจารณาคำขออนุญาตผ่อนผันระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/วิเคราะห์ /ให้ความเห็นถึงผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยน และผลกระทบต่อสภาพคล่องเงินตราต่างประเทศ (FX Liquidity) ของประเทศ ตลอดจนวางกรอบเงื่อนไขเพื่อการกำกับดูแลที่เหมาะสมของแต่ละกรณีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดการเงิน และนโยบายของ ธปท.โดยรวม ตลอดจนนโยบายการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย
(2) งานพิเศษต่าง ๆ เช่น งานศึกษาวิเคราะห์การขออนุญาตการทำธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ ๆ งานที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินเข้า/ออกระหว่างประเทศ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการวางนโยบายด้านการผ่อนคลายเงินทุนเคลื่อนย้ายและการดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท
(3) ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ ชี้แนวทาง สร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้ให้แก่สถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอกทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์หรือเทียบเท่า
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 700 ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน การธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์ ดังนี้
-กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
-กรณีสำเร็จการศึกษาปริญญาโท ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 6 เดือน
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีตรรกะในการคิดเป็นระบบ กล้าตัดสินใจ
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
มีความสามารถในการสื่อสาร การจับประเด็น มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง : เบื้องต้นเดือน 10 มกราคม 2562 โดยจะประกาศกำหนดการอีกครั้ง สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทาง Email เป็นลำดับถัดไป
สอบจิตวิทยา (Online Test) และสอบสัมภาษณ์
ขั้นตอนดำเนินการ
1. รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
2. ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
3. ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
4. โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้สมัครจะแนบ Resume แล้ว แต่ต้องกรอก ใบสมัครงาน ของ ธปท. ให้ครบถ้วนเช่นกัน
5. ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
6. การเข้ามาร่วมกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โปรดแต่งกายสุภาพ
7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^