งานราชการล่าสุด

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา

10 พ.ย. 2561 เวลา 10:24 น. 23,107 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา


Advertisement
ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน จำนวนหลายอัตรา
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน / เจ้าหน้าที่อาวุโส / เจ้าหน้าที่สารสนเทศเพื่อการบริหาร
สังกัด ฝ่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร กลุ่มBusiness Planning and Analysis สำยงำนบริหำรกำรเงิน
คุณสมบัติ :
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ MIS หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ด้านการบริหารข้อมูล และการจัดการข้อมูล
3. มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และโปร่งใส รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในด้านการประสานงาน
6. มีทักษะด้านการประมวลผล วิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : “ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ”
วิธีการสมัคร
โปรดส่งประวัติของผู้สมัคร ( Resume) ไปที่ E-Mail : pipat.suwannawong@ktb.co.th
โดยระบุหัวข้อเรื่องว่า “สมัครงานฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน”
หากต้องการสอบถามข้อมูลการสมัครงานเพิ่มเติม สามารถติดต่อคุณพิพัฒน์ โทร 02-345-1847

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^