งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2561

06 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น. 31,648 ครั้ง
Advertisement

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2561


Advertisement
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และระดับ 4-7
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความสามารถ
ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร
- มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่
ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความสามารถ
ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร
- มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS Tableau R Studio
Python เป็นต้น
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com
(เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “ผู้บริหารทีม ระดับ 10 สบธ.” หรือ “พ.วิเคราะห์และบริหารข้อมูล 4–7”
เพียงตำแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่
7 – 21 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้ฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัคร ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง
“ผู้บริหารทีม ระดับ 10 สบธ.” หรือ “พ.วิเคราะห์และบริหารข้อมูล 4–7” เพียงตำแหน่งเดียว และธนาคาร
จะพิจารณาประวัติจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่
กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

ประกาศรับสมัคร

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^