งานราชการล่าสุด

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2561

06 พ.ย. 2561 เวลา 11:20 น. 32,792 ครั้ง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 21 พฤศจิกายน 2561นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และระดับ 4-7
จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1 ผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 45 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 5 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความสามารถ
ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร
- มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ


พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์(นับถึงวันที่สมัคร)
- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายในวันที่
ปิดรับสมัคร)
- มีประสบการณ์การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล หรือวิเคราะห์ธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี
หากมีประสบการณ์ในธุรกิจธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และความสามารถ
ในการประสานงาน มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร
- มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ และทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS Tableau R Studio
Python เป็นต้น
- หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ
TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบตนเอง
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใด
ไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการ
จ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้ โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com
(เลือกสายงานที่สนใจ ตำแหน่ง “ผู้บริหารทีม ระดับ 10 สบธ.” หรือ “พ.วิเคราะห์และบริหารข้อมูล 4–7”
เพียงตำแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่
7 – 21 พฤศจิกายน 2561 สำหรับผู้ฝากประวัติไว้ในคลังข้อมูลผู้สมัคร ให้เปลี่ยนสายงานที่สนใจเป็นตำแหน่ง
“ผู้บริหารทีม ระดับ 10 สบธ.” หรือ “พ.วิเคราะห์และบริหารข้อมูล 4–7” เพียงตำแหน่งเดียว และธนาคาร
จะพิจารณาประวัติจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่
กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร.0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334-6
ทั้งนี้ หากมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอ
กับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครได้

ประกาศรับสมัคร

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมประมง เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 12 อัตรา


สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 168 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 166 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ 65 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


สมัครสอบ "ครูผู้ช่วย" ปี 2566


วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตรวจสอบสิทธิผ่านเช็คที่นี่


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^