งานราชการล่าสุด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 131 อัตรา

21 ต.ค. 2561 เวลา 17:33 น. 8,595 ครั้ง
Advertisement

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 131 อัตรา


Advertisement
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 131 อัตรา สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 131 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. พนักงานวิทยุสื่อสาร (จำนวน 3 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- ควบคุมระบบวิทยุสื่อสาร
- ประสานงานด้านความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

2. พนักงานสายตรวจและบริการฉุกเฉิน (จำนวน 6 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถจักรยานยนต์
- มีความรู้หรือประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถนั่งห้องวิทยุสื่อสารได้กรณีพนักงานวิทยุหยุดหรือขาด
- ขับรถยนต์ได้

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- กรณีเจ้าหน้าที่บังคับการหยุดงานสายตรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ภาระงาน
- ดูแลความเรียบร้อยภายในมหาวิทยาลัย และในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
- ควบคุมพนักงานรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
- เฝ้าระวังป้องกันสัตว์เลี้ยงของราษฎร ตลอดจนเฝ้าระวังตรวจตราผู้มาลักลอบล่าสัตว์
- เฝ้าระวังป้องกันการเสียหายสูญหายของทรัพย์สินในบริเวณอาคาร และพื้นที่อื่น ๆ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (จำนวน 121 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- คุณสมบัติตามหมวด 3 มาตรา 34 ก. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย
- ได้รับหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานที่ฝึกอบรม ที่นายทะเบียนกลางรับรอง
- ไม่เป็นบุคคลตามลักษณะต้องห้ามตามหมวด 3 มาตรา 34 ข. พระราชบัญญัติธุรกิจรักษา ความปลอดภัย
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการมหาวิทยาลัย
- เฝ้าระวัง ป้องกันอัคคีภัยและระงับเหตุที่เกิดขึ้นจากอัคคีภัย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
- จัดบริการ ควบคุมระบบจราจรให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

4. เจ้าหน้าที่บริการ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชายหรือเพศหญิง ที่มีสัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีใจรักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบสูง อดทน และตรงต่อเวลา

คุณสมบัติอื่น ๆ
- สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
- มีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
- ยอมรับเกณฑ์การประเมินสิทธิภาพการทำงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ภาระงาน
- บริการต้อนรับพนักงาน และผู้ใช้บริการ
- รักษาความปลอดภัย
- รักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และผู้มาใช้บริการมหาวิทยาลัย
- บริการให้ข้อมูล ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน

- พนักงานวิทยุสื่อสาร วันละ 310 บาท/วัน
- พนักงานสายตรวจและบริการฉุกเฉิน วันละ 350 บาท/วัน
- พนักงานรักษาความปลอดภัย วันละ 310 บาท/วัน
- เจ้าที่บริการ เดือนละ 9,500 บาท/เดือน
6. การสมัคร

6.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง 
อาคารสโมสร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7567 3396 โทรสาร 0 7567 3878 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 
ตุลาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
6.2 ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ณ ส่วนการเงินและบัญชี 
อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

7.1 ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โทรศัพท์ 0-7567-3396 โทรสาร 0-7567-3878 ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
7.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
7.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
7.4 สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
7.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
7.6 หนังสือรับรองการทำงานหรือใบงานผ่าน จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
7.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว จะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนพร้อมเอกสาร และหลักฐานการสมัครตามข้อ 6 เท่านั้น มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกและตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่า
ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

8. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดในประกาศ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 

9. การกำหนดสอบและประกาศผลการคัดเลือก

9.1 รับสมัคร วันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2561
9.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
9.3 สอบคัดเลือก วันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561
9.4 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ

10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัว ต่อเมื่อได้เรียกตัว ผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้ตามความเหมาะสม
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัคร อาจมีความผิดตามกฎหมายมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัย

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^