งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรา

21 ก.ย. 2561 เวลา 08:48 น. 3,580 ครั้ง
Advertisement

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรา


Advertisement
ด้วยโรงพยาบาลปทุมธานี จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา
ดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่งกลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จานวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จานวน 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักกายภาพบาบัด จานวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จานวน 4 อัตรา
1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 2 ปี) จานวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จานวน 3 อัตรา
1.8 ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) จานวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา (ปวช.) จานวน 1 อัตรา
1.10 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จานวน 5 อัตรา
1.11 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จานวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่งพนักงานประจาห้องยา จานวน 5 อัตรา
1.13 ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 3 อัตรา
1.14 ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จานวน 1 อัตรา
1.15 ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จานวน 4 อัตรา
1.16 ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
1.17 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จานวน 1 อัตรา
1.18 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน 12 อัตรา
1.19 ตำแหน่งพนักงานเปล จานวน 3 อัตรา
1.20 ตำแหน่งพนักงานประจาตึก จานวน 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 ในวันและ
เวลาราชการ


3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓/๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับประกาศ) จานวน 2 รูป ให้เขียนชื่อและนามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 28 กันยายน
2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือใบผ่านเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง“สาเนาถูกต้อง”และลงชื่อกากับไว้ด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี และทาง http://www.pth.go.th หัวข้อรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร
-ไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^