งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรา

21 ก.ย. 2561 เวลา 08:48 น. 5,059 ครั้ง

โรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว 54 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วยโรงพยาบาลปทุมธานี จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายคาบ) ในโรงพยาบาลปทุมธานี ฉะนั้น อาศัยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) ในตำแหน่งต่าง ๆ รวม 20 ตำแหน่ง 54 อัตรา
ดังต่อไปนี้
ชื่อตำแหน่งกลุ่มตามลักษณะงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จานวน 3 อัตรา
1.2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จานวน 2 อัตรา
1.3 ตำแหน่งนักกายภาพบาบัด จานวน 1 อัตรา
1.4 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จานวน 1 อัตรา
1.5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวส.) จานวน 4 อัตรา
1.6 ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (หลักสูตร 2 ปี) จานวน 1 อัตรา
1.7 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) จานวน 3 อัตรา
1.8 ตำแหน่งช่างเครื่องช่วยคนพิการ (ปวช.) จานวน 1 อัตรา
1.9 ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา (ปวช.) จานวน 1 อัตรา
1.10 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) จานวน 5 อัตรา
1.11 ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) จานวน 1 อัตรา
1.12 ตำแหน่งพนักงานประจาห้องยา จานวน 5 อัตรา
1.13 ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) จานวน 3 อัตรา
1.14 ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จานวน 1 อัตรา
1.15 ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จานวน 4 อัตรา
1.16 ตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ จานวน 1 อัตรา
1.17 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จานวน 1 อัตรา
1.18 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จานวน 12 อัตรา
1.19 ตำแหน่งพนักงานเปล จานวน 3 อัตรา
1.20 ตำแหน่งพนักงานประจาตึก จานวน 1 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 ในวันและ
เวลาราชการ


3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดา ขนาด ๓/๔ ซม. หรือ ๑ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับประกาศ) จานวน 2 รูป ให้เขียนชื่อและนามสกุลหลังรูปถ่ายด้วย
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจาก ผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร วันที่ 28 กันยายน
2561 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่
ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบสำคัญทหารกองเกินหรือใบผ่านเกณฑ์ทหาร จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง“สาเนาถูกต้อง”และลงชื่อกากับไว้ด้วย

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงพยาบาลปทุมธานี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โรงพยาบาลปทุมธานี และทาง http://www.pth.go.th หัวข้อรับสมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร
-ไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ 319 อัตรา (


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^