งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 28,500 บาท + ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปิดรับสมัคร 9 กันยายน 2561

21 ส.ค. 2561 เวลา 13:58 น. 28,877 ครั้ง
Advertisement

เงินเดือน  28,500 บาท + ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ปิดรับสมัคร 9 กันยายน 2561


Advertisement
เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ส่วนบริหารความเสี่ยงภาพรวม ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
(ปิดรับสมัคร วันที่ 9 กันยายน 2561)
ความรับผิดชอบหลัก
ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงสำคัญขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินพันธกิจของ ธปท. และจัดทำ Risk Profile ขององค์กร ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) รวมทั้งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจการเงิน
ศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายใน / ภายนอกองค์กรที่จะกระทบต่อ Risk Profile รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ รวมถึงการติดตามและประเมินประสิทธิผลของมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบจากภาวะด้านเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันการเงินทั้ง ใน/ นอกประเทศ ในภาพรวม เพื่อนำมาใช้ประกอบการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร
ศึกษาและพัฒนาปรับปรุงกรอบ แนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้ทันสมัยและเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
ไม่ต่ำกว่าปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์, การเงิน, การธนาคารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 650 ขึ้นไป สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาจากต่างประเทศหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาตรีขึ้นไประยะเวลาศึกษาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี)ได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ
มีประสบการณ์เกี่ยวกับการวิเคราะห์/วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน หรือสถาบันการเงิน หรือตลาดการเงิน หรือการบริหารจัดการความเสี่ยง ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ และริเริ่มสร้างสรรค์
มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยตนเอง
การทดสอบ
สอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง : ประมาณการวันที่ 13 ก.ย. 2561 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศวันที่สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นทาง Email เป็นลำดับถัดไป
สอบจิตวิทยา (Online Test) และสอบสัมภาษณ์ (ปลายเดือนกันยายน 2561)
ขั้นตอนดำเนินการ
1. รับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ e-recruit ของ ธปท. เท่านั้น
2 ผู้ใช้งานครั้งแรก : โปรด register เพื่อสร้าง account และใช้ username + password ที่่ได้รับทางอีเมลของท่าน logon เข้าสู่ระบบเพื่อสร้างประวัติและแนบเอกสารการสมัครงาน
3. ผู้ที่เคยสมัครงานกับ ธปท. แล้ว สามารถ logon เข้าสู่ระบบเพื่อสมัครงานได้เลย
4. โปรดกรอกข้อมูลการสมัครงานให้ครบถ้วนและตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งใบสมัครงาน ทั้งนี้ ถึงแม้ผู้สมัครจะแนบ Resume แล้ว แต่ต้องกรอก ใบสมัครงาน ของ ธปท. ให้ครบถ้วนเช่นกัน
5. ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาทุกขั้นตอนให้ผู้สมัครทุกท่านทั้งผ่าน และ ไม่ผ่าน รับทราบทางอีเมล
6. การเข้ามาร่วมกระบวนการคัดเลือกทุกขั้นตอน โปรดแต่งกายสุภาพ
7. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง หากพบว่าเป็นข้อมูลเท็จหรือไม่ถูกต้องหรือใช้เอกสารปลอม จะถือว่าการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ของท่านเป็นโมฆะ
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น : 28,500 บาท + เงินเพิ่มตามวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติเพิ่มเติม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2356-7581 หรือ Email: Recruit2@bot.or.th หรือ kansinej@bot.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.bot.or.th/app/eRecruit/Pages/Work_Main.aspx

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^