งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานการกระทรวงสาธารณสุข 7 อัตรา

09 ก.พ. 2561 เวลา 21:56 น. 3,352 ครั้ง
Advertisement

โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานการกระทรวงสาธารณสุข 7 อัตรา


Advertisement
ประกาศโรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานการกระทรวงสาธารณสุข จานวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่12-20 กุมภาพันธ์ 2561   
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย  จานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
โรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2.ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จานวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิธีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/
อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

3.ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีสาขำวิชำการบัญชี มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็น สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับประกำศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสำาาวิชำหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ก่อสร้าง โยธา อิเล็กทรอนิค ช่างไฟฟ้า

6.ตำแหน่ง พนักงานบริการ  จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่ำงอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่ำ ตามที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

การรับสมัคร
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลบ้านด่านลานหอย  ตั้งแต่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^