งานราชการล่าสุด

สถานีโทรทัศน์ ThaipBS รับสมัคร IT Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)

29 ม.ค. 2561 เวลา 20:13 น. 3,399 ครั้ง
Advertisement

สถานีโทรทัศน์ ThaipBS รับสมัคร IT Auditor ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร)


Advertisement
ผู้ตรวจสอบภายใน (ระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการองค์กร) 1 อัตรา
หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
ประเมิน และติดตามการควบคุมภายใน การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมทั่วไป และการควบคุมเฉพาะระบบงาน เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม และประมวลผล ให้มีความถูกต้องมากขึ้น
ประสานงานกับหน่วยงาน ผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิธีการควบคุมภายใน การสอบทานความถูกต้องของระบบงาน ระบบข้อมูล และติดตามผล
เสนอแนะให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎระเบียบหรือมาตรฐานระบบงานสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูล และพัฒนาระบบ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ และตามความต้องการของผู้บริหาร
ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายนอก หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการรวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศตามแต่กรณี
รายงานผลการตรวจสอบ การควบคุมภายในของหน่วยงานผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และนำเสนอข้อควรปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
เชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อมูลและแสดงเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามค้นหาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงจากหน่วยงานในองค์การ
รายงานผลการตรวจสอบกรณีพบว่า มีการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบ วิธีปฏิบัติขององค์การ
คุณสมบัติทั่วไป
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ด้านตรวจสอบภายใน หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
สามารถตรวจสอบภายในเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการองค์กร
สามารถวางแผน กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบพิเศษทางวิชาชีพ แก้ไขอุปสรรคในการปฏิบัติงานทั่วไป และจัดทำรายงานการตรวจสอบ
สามารถให้คำปรึกษา เสนอแนะทางเลือกต่างๆ ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา หรือการพัฒนางานด้านระบบสารสนเทศ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบหรือใช้เครื่องมือหรือแนวทางในการตรวจสอบระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สามารถปฏิบัติงานภายใต้กรอบจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายใน ด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม และรักษาความลับ

ความรู้ความสามารถอื่นๆ
มีความรู้กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หลักธรรมาภิบาลและการบริหารเชิงกลยุทธ์
มีความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายใน
มีทักษะการใช้โปรแกรมในงาน และการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
สามารถทำงานเป็นทีมได้ ให้คำปรึกษา แนะนำในงานได้เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารที่ดี พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่
มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน


• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์ (แผนที่)
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก
www.thaipbs.or.th/JOB 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์ 
โทรศัพท์ : 02-790-2786  
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

เพิ่มเติม http://org.thaipbs.or.th/career/careercontent/1802


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

^