งานราชการล่าสุด

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561

13 ธ.ค. 2560 เวลา 15:22 น. 12,598 ครั้ง

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงเรียนนายสิบทหารบก
ประกาศรับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,980 อัตรา เมื่อสำเร็จการศึกษาจะบรรจุเข้ารับราชการเป็น สิบตรี ประจำการในเหล่าต่างๆ ของกองทัพบก จำนวน 13 เหล่า 
มียอดการจัดหาดังนี้

- บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย
- ทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย


คุณสมบัติผู้สมัคร 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หลักสูตร 1 ปี ได้แก่
บุคคลพลเรือน อายุ 18 ปี ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ.2543) 
- เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
- เป็น ทหารกองเกิน (ไม่ได้เรียน รด.)
- อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้เกิด พ.ศ. 2543 – 2543 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9)
- อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 - 2543 เป็นผู้อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ของศูนย์การกำลังสำรองหรือหน่วยฝึกวิชาทหารของ มณฑลทหารบก มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการ อายุ 18–22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 - 2543 เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 - 5 (รด.ปี 3 - 5) ของมณฑลทหารบก มีหลักฐานทหารทหาร ได้แก่ หนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
- ไม่รับ ผู้มีอายุย่าง 21 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 ต้องอยู่ในกำหนดรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร และผู้อยู่ในกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 ได้แก่ ผู้ที่อยู่ในบัญชีคนขาดการตรวจเลือกฯ , บัญชีกำหนดเรียกบุคคลธรรมดา, บัญชีบุคคลยกเว้นหรือผ่อนผัน, บัญชีคนผ่อนผัน) เว้น ผู้อยู่ระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) หรือ สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) 
- อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ผู้เกิด พ.ศ.2539 มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) และใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ผลการจับสลาก “ดำ” 
2.1.2 ทหารกองประจำการ อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.1.2.1 ทหารกองประจำการสังกัด กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
2.1.2.2 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (มีรหัส password ให้หน่วยติดต่อ ทภ. หรือ กคพบ.ยศ.ทบ.)
2.1.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.1.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ หลักสูตร 1 ปี อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.2.1 ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน เม.ย.61
2.2.2 ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลัก จึงเข้าทำการกรอกข้อมูลได้) ไม่รับ ผู้สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) และกองหนุนสังกัด ทร., ทอ.
2.2.3 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537
2.2.4 อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ ได้แก่ ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537 

ข้อ 3. คุณสมบัติ(เฉพาะ) 
ในแต่ละหลักสูตรสำหรับทหารทหารกองประจำการ
3.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 
3.1.2 ผู้เป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจำการ ทั้งนี้กองทัพบกจะให้สิทธิในการสมัครสอบ แต่ต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกกับบุคคลพลเรือน
3.1.2 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) และทหารกองประจำการแต่งกายกองทัพบกสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ทุกผลัด) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ทำการสอบคัดเลือกได้
3.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
3.2.1 ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก มีเวลาอยู่ในกองประจำการมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ผู้ที่กำลังจะครบปลดจากกองประจำการใน เม.ย.61 อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)
3.2.2 พลอาสาสมัคร (ประจำการ) และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537) ให้เลือกได้หลักสูตรเดียว ตามคุณสมบัติและหลักฐานทางทหาร 
3.2.3 ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ์) ในสังกัดกองทัพบกมาแล้ว อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2537)


รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต
ส่งใบสมัครออนไลน์ได้ที่  https://atc-rta.thaijobjob.com   http//www.atc-rta.com (กรมยุทธศึกษาทหารบก) หรือ http//www.radd-atc.com (กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร)  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560  ถึง 25 มกราคม 2561  (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามที่ กองอำนวยการรับสมัคร กรมยุทธศึกษาโทรศัพท์ (ทศท.) 0-2241-4068 - 9, 0-2243-6124 – 6 , 0-2241-4036 , 0-2241-4046 , 0-2241-1660 ต่อ 1234 และโทรศัพท์ภายในของกองทัพบก 89100 
หรือที่ กองอำนวยการรับสมัคร 0-2241-4037

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^