งานราชการล่าสุด

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอก (ผู้บริหารสาขา) รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 9 – 18 ตุลาคม 2560

28 ก.ย. 2560 เวลา 21:06 น. 10,489 ครั้ง
Advertisement

ธอส.รับสมัครบุคคลภายนอก (ผู้บริหารสาขา) รับสมัครทาง Internet ตั้งแต่ 9 – 18 ตุลาคม 2560


Advertisement
ประกาศธอส.รับสมัครบุคคลภายนอก (ผู้บริหารสาขา)
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก 
(ผู้บริหารสาขา)
------------------------------------------------
ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย) และผู้รักษาเงินสาขาย่อย   ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด  โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้         
คุณสมบัติทั่วไป

มีสัญชาติไทย
 1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 2. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
 3. ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  โรคยาเสพติดให้โทษ  หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี
คุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่ง คุณสมบัติของผู้สมัคร
หัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย 
หรือ สมุห์บัญชีสาขาย่อย 
(เกรด 8)
-อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี หรือาขาอื่นที่เรียนวิชาบัญชี 
มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
- มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชีในธนาคารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  7  ปี 
- มีความรู้ ความสามารถในการตรวจสอบงบการเงินของธนาคาร

หมายเหตุ  :  สำหรับตำแหน่งหัวหน้าบริหารจัดการสาขาย่อย (สมุห์บัญชีสาขาย่อย)  หากสามารถบรรจุเป็นพนักงานธนาคารเพื่อไปปฏิบัติงานสาขาย่อยระนอง สาขาย่อยเกาะสมุย และสาขาย่อยนราธิวาสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 
ตำแหน่ง คุณสมบัติ
ผู้รักษาเงินสาขาย่อย (เกรด 8) -อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
- คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร 
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ 
- มีประสบการณ์ทางด้านการเงินการธนาคาร หรือบัญชี ในธนาคารมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  7  ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 3. หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน  (ระบุวันเริ่มทำงาน จนถึงปัจจุบัน)
 4. ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8
กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์  www.ghbank.co.th  ทั้งนี้  (เปิดให้กรอกใบสมัคร) ตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2560  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 11 อาคาร 2  หรือทาง web site ของธนาคาร  (www.ghbank.co.th) 
ประกาศ ณ วันที่   26 กันยายน  พ.ศ.  2560
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^