งานราชการล่าสุด

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560

05 มิ.ย. 2560 เวลา 22:09 น. 32,445 ครั้ง
Advertisement

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560


Advertisement

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน  ประจำปี 2560

………………………………..


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.    ตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และแนวการสอบคัดเลือก
     1.1    การรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560)  
(1)    เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์                          จำนวน        2    อัตรา
(2)    ทนายความ                                       จำนวน         4    อัตรา
(3)    เจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครปฐม)               จำนวน         1    อัตรา
(4)    เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.ฉะเชิงเทรา)               จำนวน         1    อัตรา
(5)    เจ้าหน้าที่บัญชี                                   จำนวน         1    อัตรา
(6)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ)         จำนวน         1    อัตรา
(7)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูล)        จำนวน         2    อัตรา

     กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2560 (เพื่อสอบขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง)
(1)    กลุ่มงานจัดประโยชน์ / งานบริหารโครงการ / งานชุมชน / งานทะเบียน
(2)    กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ  / งานประสานงาน / งานสนับสนุน
(3)    กลุ่มงานการเงิน / การบัญชี / ตรวจสอบ

     1.2    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน ตามเอกสารแนบท้าย
     1.3    การสอบคัดเลือก
(1)    สอบภาคทฤษฎี
o    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
เหตุการณ์ทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ)
o    วิชาความรู้เฉพาะด้าน จำแนกตามลักษณะงานของ กลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2 (ตามเอกสารแนบท้าย)
(2)    สอบภาคปฏิบัติ
o    การใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS.Word  และ  MS.Excel)

(3)    สอบสัมภาษณ์

2.    คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
(1)    วุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มงานที่ประกาศรับสมัคร
(2)    ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
(3)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(4)    มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(5)    มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
(6)    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
(7)    มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
(8)    สำหรับเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

3.    การรับสมัคร
     3.1    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2560  ตลอด  24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้
(1)    ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ที่ https://crownproperty.job.thai.com/201706/beforeregister.php
(2)    กรอกข้อมูลการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  ระบบจะกำหนดเอกสารการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3)    พิมพ์เอกสารการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive  เป็นต้น  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารการชำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
     3.2    ผู้สมัครสอบนำเอกสารการชำระเงิน  (ข้อ 3.1 (3))  ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร  ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
     3.3    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1)    ค่าธรรมเนียมสอบ          จำนวน    120 บาท
(2)    ค่าธรรมเนียมธนาคาร      จำนวน     30  บาท
                เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     3.4    หลักฐานที่ต้องแสดงในวันเข้ารับการสอบคัดเลือก  
(1)  เอกสารการชำระเงิน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
4.    เงื่อนไขการรับสมัคร
     4.1    ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง หรือ 1 กลุ่มงาน  เท่านั้น
     4.2    การกรอกข้อมูลสมัครงาน
(1)    ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เช่น วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  สำนักงานทรัพย์สินฯ จะถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ซึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(2)    หากปรากฏในภายภาคหน้าว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  สำนักงานทรัพย์สินฯ  มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที  และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนใด ๆ จากสำนักงานทรัพย์สินฯ

5.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
สำนักงานทรัพย์สินฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  23  มิถุนายน  2560  ที่  www.crownproperty.or.th  โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (หัวหมาก)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^