งานราชการล่าสุด

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560

05 มิ.ย. 2560 เวลา 22:09 น. 33,130 ครั้ง

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน 12 อัตรา ประจำปี 2560นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2560

ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน  ประจำปี 2560

………………………………..


สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.    ตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน  และแนวการสอบคัดเลือก
     1.1    การรับสมัครจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้
     กลุ่มที่ 1 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว  (เพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2560)  
(1)    เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์                          จำนวน        2    อัตรา
(2)    ทนายความ                                       จำนวน         4    อัตรา
(3)    เจ้าหน้าที่การเงิน (จ.นครปฐม)               จำนวน         1    อัตรา
(4)    เจ้าหน้าที่บัญชี (จ.ฉะเชิงเทรา)               จำนวน         1    อัตรา
(5)    เจ้าหน้าที่บัญชี                                   จำนวน         1    อัตรา
(6)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ)         จำนวน         1    อัตรา
(7)    เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูล)        จำนวน         2    อัตรา

     กลุ่มที่ 2 บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาแล้ว นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2560 (เพื่อสอบขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง)
(1)    กลุ่มงานจัดประโยชน์ / งานบริหารโครงการ / งานชุมชน / งานทะเบียน
(2)    กลุ่มงานส่งเสริมธุรกิจ  / งานประสานงาน / งานสนับสนุน
(3)    กลุ่มงานการเงิน / การบัญชี / ตรวจสอบ

     1.2    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน ตามเอกสารแนบท้าย
     1.3    การสอบคัดเลือก
(1)    สอบภาคทฤษฎี
o    วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  
เหตุการณ์ทั่วไป  ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ)
o    วิชาความรู้เฉพาะด้าน จำแนกตามลักษณะงานของ กลุ่มที่ 1  และกลุ่มที่ 2 (ตามเอกสารแนบท้าย)
(2)    สอบภาคปฏิบัติ
o    การใช้คอมพิวเตอร์ (โปรแกรม MS.Word  และ  MS.Excel)

(3)    สอบสัมภาษณ์

2.    คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก
(1)    วุฒิการศึกษาตรงตามกลุ่มงานที่ประกาศรับสมัคร
(2)    ผลการศึกษาเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
(3)    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
(4)    มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
(5)    มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดี
(6)    มีมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ และมีสัมมาคารวะ
(7)    มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาได้
(8)    สำหรับเพศชายจะต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว

3.    การรับสมัคร
     3.1    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่ 15  มิถุนายน  2560  ตลอด  24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน  ดังนี้
(1)    ผู้ที่มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครได้ที่ https://crownproperty.job.thai.com/201706/beforeregister.php
(2)    กรอกข้อมูลการสมัครงานให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด  ระบบจะกำหนดเอกสารการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3)    พิมพ์เอกสารการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive  เป็นต้น  ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้  ผู้สมัครสามารถเข้าไปพิมพ์เอกสารการชำระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
     3.2    ผู้สมัครสอบนำเอกสารการชำระเงิน  (ข้อ 3.1 (3))  ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ  เท่านั้น  ตั้งแต่วันที่  5  มิถุนายน  2560  ถึงวันที่  16  มิถุนายน  2560  ภายในเวลาทำการของธนาคาร  ทั้งนี้  การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
     3.3    ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 150 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1)    ค่าธรรมเนียมสอบ          จำนวน    120 บาท
(2)    ค่าธรรมเนียมธนาคาร      จำนวน     30  บาท
                เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
     3.4    หลักฐานที่ต้องแสดงในวันเข้ารับการสอบคัดเลือก  
(1)  เอกสารการชำระเงิน
(2) บัตรประจำตัวประชาชน
4.    เงื่อนไขการรับสมัคร
     4.1    ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง หรือ 1 กลุ่มงาน  เท่านั้น
     4.2    การกรอกข้อมูลสมัครงาน
(1)    ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  โดยผู้สมัครสอบต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ  ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาด  อันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุอันใด เช่น วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  สำนักงานทรัพย์สินฯ จะถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  ซึ่งการสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น  ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551  ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137
(2)    หากปรากฏในภายภาคหน้าว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้เป็นเท็จทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  สำนักงานทรัพย์สินฯ  มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที  และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนใด ๆ จากสำนักงานทรัพย์สินฯ

5.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ   
สำนักงานทรัพย์สินฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  23  มิถุนายน  2560  ที่  www.crownproperty.or.th  โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560  เวลา  09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (หัวหมาก)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร  File แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 620 อัตรา


ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 -31 พฤษภาคม 2566((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 229 อัตรา


เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน ใช้สิทธิ์ที่ไหน ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^