งานราชการล่าสุด

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา

18 เม.ย. 2560 เวลา 10:05 น. 35,577 ครั้ง
Advertisement

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา


Advertisement

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
ประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
งานกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ มาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ งานจัดทาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งมอบอานาจของธนาคาร
งานตรวจและให้คาแนะนาการจัดทาคาสั่งธนาคารของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบคุณภาพของธนาคาร งานนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดาเนินงาน คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาหนด บริหารนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจของธนาคาร งานกาหนดทิศทางองค์กร งานจัดทาแผนดาเนินงาน (Business Plan) งานวิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ งานจัดทางบประมาณ งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายบริการ ระบบประเมินผลงานและคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการประสานความเข้าใจความร่วมมือกับรัฐสภาและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 เมษายน 2560 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-6

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ


Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^