งานราชการล่าสุด

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา

18 เม.ย. 2560 เวลา 10:05 น. 35,803 ครั้ง

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
ประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
งานกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ มาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ งานจัดทาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งมอบอานาจของธนาคาร
งานตรวจและให้คาแนะนาการจัดทาคาสั่งธนาคารของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบคุณภาพของธนาคาร งานนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดาเนินงาน คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาหนด บริหารนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจของธนาคาร งานกาหนดทิศทางองค์กร งานจัดทาแผนดาเนินงาน (Business Plan) งานวิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ งานจัดทางบประมาณ งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายบริการ ระบบประเมินผลงานและคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการประสานความเข้าใจความร่วมมือกับรัฐสภาและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 เมษายน 2560 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-6

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดระบบแล้ว!!!สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดระบบแล้ว!!!กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 300 อัตรา


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 98 อัตรา


กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการ 45 อัตรา


ออมสินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท "สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล" รวมหนี้ได้ เช็กเงื่อนไขเลย

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา


สำนักงบประมาณ เปิดรับสมัครสอบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา

สำนักงาน ก.พ. ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 2,289 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 30 อัตรา


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^