งานราชการล่าสุด

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา

18 เม.ย. 2560 เวลา 10:05 น. 36,358 ครั้ง

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม

ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ 6 อัตรา
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร
ปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์
-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ และกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
ประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ จานวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาองค์การ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานระดับคณะกรรมการธนาคาร ระดับคณะกรรมการฝ่ายจัดการ
งานกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนงาน พัฒนาและปรับปรุงวิธีการ มาตรการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ งานจัดทาและปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จัดทาคาสั่งมอบอานาจของธนาคาร
งานตรวจและให้คาแนะนาการจัดทาคาสั่งธนาคารของส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบระบบคุณภาพของธนาคาร งานพัฒนาระบบคุณภาพของธนาคาร งานนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการให้บริการของธนาคาร งานวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคระบบคุณภาพ และจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร งานกาหนดหลักเกณฑ์แนวทาง
การดาเนินงาน คู่มือ คาชี้แจง วิธีปฏิบัติงาน และแบบพิมพ์ด้านการให้บริการของธนาคาร งานประสานและการตรวจประเมินภายในองค์กรด้วยตนเองของส่วนงาน งานติดตามผลความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางาน งานพัฒนา ปรับปรุง ดูแลข้อมูล งานให้คาปรึกษา คาแนะนา และข้อคิดเห็นในระบบคุณภาพ และงานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบแก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 พนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจ
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานกาหนด บริหารนโยบาย กลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ ในการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจของธนาคาร งานกาหนดทิศทางองค์กร งานจัดทาแผนดาเนินงาน (Business Plan) งานวิเคราะห์ ประสาน และสนับสนุนการจัดทาแผนการดาเนินงานของส่วนงานต่าง ๆ งานจัดทางบประมาณ งานพัฒนาองค์กรและระบบงาน งานขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายบริการ ระบบประเมินผลงานและคุณภาพรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการประสานความเข้าใจความร่วมมือกับรัฐสภาและส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com (เลือกสายงานปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 25 เมษายน 2560 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8330-6

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ((รวมลิงก์))ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก และ ภาค ข เช็กได้ที่นี่เลย [1]


((รวมลิงก์))ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครูผู้ช่วย 2566 ภาค ก และ ภาค ข เช็กได้ที่นี่เลย [2]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 64 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-29 มิถุนายน 2566
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^