งานราชการล่าสุด

Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา

26 ก.พ. 2560 เวลา 11:34 น. 4,380 ครั้ง
Advertisement

Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา


Advertisement
ประกาศ Thai PBS รับสมัครเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผนอาวุโส 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
  1. จัดทำแผนบริหารกิจการขององค์กรและแผนปฏิบัติการของสำนัก
 • ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนบริหารกิจการ และแผนอื่นๆให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายขององค์การ
 • ประสานและสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีของสำนักให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การและแผนบริหารกิจการ
 • สนับสนุนการจัดทำตัวชี้วัดผลสำเร็จขององค์การและสำนัก
  2. ติดตามประเมินผลงานทั้งระดับองค์กรและสำนัก
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนทั้งระดับองค์กรและสำนัก
 • รวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อกรรมการนโยบายทุกไตรมาส
  3. ประสานและสนับสนุนงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์องค์การ
 • สนับสนุนการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสและประจำปี.
 • สนับสนุนข้อมูลเพื่อการรายงานผลประจำปีต่อรัฐสภา
 • สนับสนุนงานยุทธศาสตร์อื่นๆ และแผนงานโครงการใหม่ๆขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานการดำเนินงาน ติดตามงานด้านต่างๆ ของ ส.ส.ท. ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติทั่วไป
 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการบริหาร หรือสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือประสานการจัดทำยุทธศาสตร์ / แผนงบประมาณ หรือจัดทำแผนงานโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. หากมีความรู้และประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชน หรือ การทำงานกับเครือข่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 1. มีความรู้และทักษะด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร
 2. มีความรู้เรื่องกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 4. มีความรู้ในสื่อใหม่ (New Media)
 5. มีทักษะการคิดวิเคราะห์
 6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการประสานงานที่ดี
มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 1. พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์
 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน
 3. มุ่งเน้นเป้าหมายผลลัพธ์
 4. การทำงานเป็นทีม
 5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี
วิธีการและขั้นตอนการสมัคร
เตรียมหลักฐานการสมัครเพื่อยื่นพร้อมใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน

• สมัครด้วยตนเอง : สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สำนักทรัพยากรมนุษย์
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 อาคารอำนวยการ (อาคาร A) ชั้น 1 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

• สมัครทางอีเมล์ : job@thaipbs.or.th 

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^