งานราชการล่าสุด

สพม.เขต 33 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา

13 ก.พ. 2560 เวลา 22:29 น. 17,566 ครั้ง
Advertisement

สพม.เขต 33 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา


Advertisement
สพม.เขต 33 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน 36 อัตรา 
สพม.เขต 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน 36 อัตรา โดยรับสมัคร 14-20 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
กรณีใช้หนังสือรับรอง หรือใบรับรองชั่วคราวของหน่วยงานการศึกษา มาสมัครสอบ จะต้องระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
(2) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว × 1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
(4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
(5) บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ)
(6) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ชุด โดยให้ผู้สมัครลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น ยกเว้นเอกสารตามข้อ (6) ให้ใช้ฉบับจริงเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ติดต่อขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารพญาคชสาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ระหว่างวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^