งานราชการล่าสุด

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560

26 ม.ค. 2560 เวลา 07:04 น. 99,891 ครั้ง

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียนที่รับ
-ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จานวน 60 คน
-ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร
- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540 - 2543)
- มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้ สาหรับผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
- มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษ จาคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
- ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

หลักฐานการสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
-ใบสมัคร ที่มีเลขประจาตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- หลักฐานคะแนนวิชาการ ได้แก่

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 ภาคเรียน) รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) โดยให้ผู้มีอานาจรับรองและประทับตราสถาบัน
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยทาสาเนาหลักฐานคะแนนวิชาการตามที่ได้กรอกลงในใบสมัคร และเขียน “ชื่อ - นามสกุล” “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสาเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง : เว็บไซต์

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


สพฐ.เปิดสอบแข่งขันฯ มาตรา 38 ค(2) ทั่วประเทศ 319 อัตรา (


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^