งานราชการล่าสุด

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560

26 ม.ค. 2560 เวลา 07:04 น. 98,204 ครั้ง
Advertisement

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560


Advertisement
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ รับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารเรือ 80 คน ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักเรียนที่รับ
-ทุนส่วนตัวกองทัพเรือ จานวน 60 คน
-ทุนส่วนตัวมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและ/หรือทุนส่วนตัวคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 20 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร
- กาลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสาเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม รวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17 - 20 ปี โดยนับปี พ.ศ. ที่เกิด (เกิดระหว่างปี พ.ศ.2540 - 2543)
- มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด และบิดา มารดาผู้ให้กาเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกาเนิด ถ้าบิดาเป็นข้าราชการทหาร หรือ ตารวจ ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกาเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยกาเนิดก็ได้ สาหรับผู้สมัครที่มีปูุ หรือย่า หรือตา หรือยาย มิใช่สัญชาติไทย บิดา มารดาต้องเกิดในประเทศไทย
- มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหารและการประกอบวิชาชีพการพยาบาล มีน้าหนักตัวไม่น้อยกว่า 42 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 65 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ไม่เป็นโรคที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจาตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลจากการตรวจสุขภาพ โดยคณะกรรมการแพทย์ที่กรมแพทย์ทหารเรือแต่งตั้ง
- ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมาย หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษาของศาล
- ไม่อยู่ระหว่างเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ ลงโทษ จาคุก หรือกักขัง เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดฐานลหุโทษ
- ไม่อยู่ระหว่างพักราชการหรือพักงานและไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หรือหน่วยงานใดๆ เนื่องจากทุจริต หรือประพฤติเสื่อมเสีย

หลักฐานการสมัคร เอกสารหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย
-ใบสมัคร ที่มีเลขประจาตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- หลักฐานคะแนนวิชาการ ได้แก่

1) ระเบียนแสดงผลการเรียน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (6 ภาคเรียน) รวมทั้งผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) โดยให้ผู้มีอานาจรับรองและประทับตราสถาบัน
2) ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ รหัส 01 - 05
3) ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT)
4) ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพหรือวิชาการ (PAT) กลุ่มที่ 2 วัดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
โดยทาสาเนาหลักฐานคะแนนวิชาการตามที่ได้กรอกลงในใบสมัคร และเขียน “ชื่อ - นามสกุล” “เลขประจาตัวผู้สมัคร” ที่มุมขวาด้านบนของสาเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

วิธีการสมัคร
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น โดยสามารถสมัครได้ทาง www.rtncn.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติมทาง : เว็บไซต์

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการ 208 อัตรา


ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^