งานราชการล่าสุด

กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา (ช/ญ) วุฒิ ปวช.

24 ม.ค. 2560 เวลา 12:39 น. 28,178 ครั้ง
Advertisement

กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา (ช/ญ) วุฒิ ปวช.


Advertisement
ด้วย กรมสรรพาวุธ ทหารอากาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 17 อัตรา 
ด้วยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน 17 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน
คุณสมบัติ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างซ่อมบารุง, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างกลโรงงาน และช่างเชื่อมประสาน
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างสรรพาวุธ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, เคมี, ช่างเชื่อม, ช่างโลหะ และช่างไฟฟ้า ในกรณีที่เป็นงาน
ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้
ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างสี
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่าน
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ
ไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

ตำแหน่ง ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างไฟฟ้ากาลัง ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ากว่า 5 ปี
- มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด) ดังนี้
- รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
- ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณีที่ยังไม่ได้รับประกาศนียบัตร ให้ใช้หนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่รับสมัคร
- บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
- ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
-สาเนาหลักฐานทางทหาร เช่น สด.43 หรือ สด.8
- สาเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใบสาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกาลังพล กองบังคับการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ดอนเมือง กรุงเทพฯ) และหมวดธุรการ ฝ่ายบริการ กองโรงงานสรรพาวุธ 4 กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2560 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ในวันและเวลาราชการ และสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ www.arm.rtaf.mi.th หรือที่เว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือสานักงาน ก.พ. www.job.ocsc.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ สูตร Excel รวมตัวอย่างสูตร excel


 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^