งานราชการล่าสุด

รับสมัครทุน สควค. ปี 2560 จบแล้วบรรจุครูทันที จำนวน 580 อัตรา

25 ธ.ค. 2559 เวลา 23:24 น. 17,886 ครั้ง

รับสมัครทุน สควค. ปี 2560 จบแล้วบรรจุครูทันที จำนวน 580 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
รับสมัครทุน สควค. ปี 2560 จบแล้วบรรจุครูทันที จำนวน 580 อัตรา
ล่าสุด จะมีการ รับสมัครทุน สควค. ปี 2560 จบแล้วบรรจุครูทันที จำนวน 580 อัตรา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เชื่อว่าวันนี้หลายคนคงรู้จักทุน สควค. (โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ) ซึ่งปี 2560 จะมีการรับสมัครทุน สควค. จำนวน 580 อัตรา ซึ่งจบแล้วสามารถบรรจุเป็นข้าวราชการครูทันทีนั่นเอง

มาดูรายละเอียดกัน :: 
แผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556-2561)

1. ความเป็นมา
ครูเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงสุด ในการทำให้นักเรียนรักและสนใจในการเรียนรู้ แต่โดยข้อเท็จจริงพบว่า ยังมีโรงเรียนจำนวนมากขาดแคลนครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีความ เป็นครูที่ดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการในสาขาวิชาที่สอนดีเยี่ยมอีกด้วย
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษในการ จัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์มาโดยตลอด โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2539 อนุมัติให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา - สกอ. ในปัจจุบัน) ร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2539 - 2547) โดยให้ทุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ในคณะวิทยาศาสตร์เป็นเวลา 4 ปี แล้วศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี และเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2548 –2549) โดยให้ทุนผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ในคณะศึกษาศาสตร์ /ครุศาสตร์ เป็นเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลิตครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ที่มีความรู้ความสามารถสูง เป็นผู้นำทางวิชาการของโรงเรียน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาดัง กล่าว และถือได้ว่าโครงการ สควค.เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลน ครูสอนวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ
ต่อมาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ดำเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2553 - 2560) เพื่อจัดสรรทุนการศึกษา จำนวนปีละ 580 ทุน ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อรับทุนศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) เป็นเวลา 1 ปี เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จัดสรรอัตราข้าราชการครูที่ว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการครูของกระทรวง ศึกษาธิการในแต่ละปี สำหรับบรรจุครู สควค. และหลังจากการบรรจุครบ 2 ปี ครู สควค. มีสิทธิ์ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในประเทศ เป็นระยะเวลา 2 ปี 
ปรากฏว่าหลังจากดำเนินโครงการ สควค. ได้ 1 ปี คณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้มีมติให้ยกเลิกการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) ดังกล่าว ขณะนี้ คุรุสภากำลังดำเนินการกำหนดเกณฑ์ที่จะให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูกับผู้ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการศึกษาหรือบัณฑิตศึกษา (ใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีวุฒิเทียบเท่าปริญญาโท ทำนองเดียวกับ เนติบัณฑิต) ตามหลักสูตรที่ครอบคลุมเกณฑ์กำหนดของคุรุสภา ทำให้การดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 มีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบของโครงการฯ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และเงื่อนไขของ การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นอกจากปรับเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของคุรุ สภาแล้ว ยังคำนึงถึงความต้องการของโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ขณะนี้ได้มีการเปิดสอนห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้น สพฐ. ยังได้จัดให้มีกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล และกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน (English Program : EP) เพิ่มขึ้น ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในกลุ่มโรงเรียนเหล่านี้ นอกจากต้องมีพื้นฐานทางวิชาการดีเยี่ยม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความเป็นครูดีเยี่ยมแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
จากเหตุผลดังกล่าว คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 จึงมีมติเห็นชอบให้ปรับรูปแบบการดำเนินงานและจำนวนทุนการผลิตครูโครงการ สควค.ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2561) เป็นหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และคุรุสภา จำนวนปีละ 580 ทุน แบ่งทุนการศึกษาเป็น 2 ประเภท คือทุนประเภทที่ 1 Premium จำนวนปีละ 400 ทุน และทุนประเภทที่ 2 Super Premium จำนวนปีละ 180 ทุน

ลักษณะโครงการ สควค. ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 – 2561)
1. เป็นโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาขาดแคลนต่อเนื่องจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่จะสร้างครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถพิเศษในระดับปริญญาโท ที่มีความรู้ความสามารถด้านเนื้อหาวิชาการ มีความเชี่ยวชาญในทางจัดการเรียนการสอน และมีจิตวิญญาณความเป็นครูสูง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทาง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอน ในการค้นคว้าหาความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจรจาความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติได้ โดยมีการออกแบบหลักสูตรผลิตครูระดับปริญญาโทใหม่เพื่อให้สามารถผลิตครูให้มี สมรรถนะและความสามารถดังกล่าวข้างต้นได้ สร้างระบบกระบวนการคัดเลือกคนดีคนเก่งเข้ามาเป็นครู โดยการให้ทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาตามหลักสูตรที่พัฒนาขึ้น การบรรจุงานให้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา และการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมให้บัณฑิต จากโครงการ สควค. สามารถเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขา วิชาที่ตนเองสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เป็นโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในสาขาขาดแคลนที่มีความเข้มแข็ง ทางวิชาการ มีความชำนาญทางวิชาชีพ และมีจิตวิญญาณในวิชาชีพครู จึงคัดเลือกผู้ที่จบ วท.บ.สาขาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ และมีความศรัทธาในวิชาชีพครู เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. เป็นโครงการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับสอนในโรงเรียนที่เน้นการ สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนที่มีโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล หรือโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน(English Program : EP) ของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัด สพฐ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
4. เนื่องจากต้องการครูที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความชำนาญทางวิชาชีพและมีจิตวิญญาณในวิชาชีพครู ดังนั้น จึงศึกษาวิชาเอกในหน่วยกิตที่เพิ่มขึ้นของหลักสูตรปริญญาโท เน้นการปฏิบัติงานวิชาชีพครู การปลูก ฝังและกล่อมเกลาคุณลักษณะความเป็นครูและ มีการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพที่คุรุสภากำหนด ตลอดจนได้รับการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงจะสำเร็จการศึกษา 
5. มีการประเมินเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพผลผลิตของบัณฑิตครูที่จะเข้าประกอบวิชาชีพ ครูต่อไป
6. การผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นี้ต้องการจูงใจให้คนดีคนเก่งเข้าเรียน และคงอยู่ในวิชาชีพครูตลอดไป จึงจำเป็นต้องมีระบบการคัดเลือกผู้เข้าโครงการที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะวิชา มีระบบการให้ทุนการศึกษาระหว่างเรียน มีการประกันการมีงานทำทุกคน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาโททางการศึกษา เพื่อสอนในสาขาวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเฉพาะให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากลและกลุ่มโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการสอน โดยผลิตครู สควค. ที่มีคุณลักษณะดังนี้
(1) ผลิตครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ
(2) ผลิตครูที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
(3) ผลิตครูที่มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้
(4) ผลิตครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย
(5) ผลิตครูนักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจ
(6) ผลิตครูที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่
(7) ผลิตครูให้สอดคล้องกับมาตรฐานครูคณิตศาสตร์ หรือครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) 

เป้าหมาย
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
ผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – 2561 ปีละ 580 คน รวม 6 ปี จำนวนทั้งสิ้น 4,634 คน
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูที่จบจากโครงการ สควค. เป็นผู้ที่มีคุณภาพสูงเยี่ยม และเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และนักเรียนทั่วไประดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างดีเยี่ยม กลยุทธ์การดำเนินงาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ( พ.ศ. 2553-2560) และหลังจากดำเนินงานได้ระยะหนึ่งมีความจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานตาม เหตุผลที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น การดำเนินงาน ตามแผนที่ปรับใหม่นี้จะเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2556 และรับนักศึกษารุ่นสุดท้ายในปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียด กลยุทธ์การดำเนินงาน ดังนี้
1. โปรแกรมการศึกษา ให้ทุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) เพื่อศึกษาต่อระดับต่อระดับปริญญาโททางการศึกษาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ (ที่ใช้เวลาเรียนไม่ต่ำกว่า 2 ปี) โดยเป็นหลักสูตรที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) กำหนด ครอบคลุมตามเกณฑ์ของคุรุสภา และเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. จำนวนทุนการศึกษา
2.1 ทุนประเภทที่ 1 หลักสูตร Premium จำนวนปีละ 400 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูเพื่อสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ครู สควค. กลุ่มนี้ ต้องเป็นครูที่มีพื้นฐานความสามารถด้านเนื้อหาวิชาการดีเยี่ยม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และมีความเป็นครูสูงเยี่ยม 
2.2 ทุนประเภทที่ 2 หลักสูตร Super Premium จำนวนปีละ 180 ทุน เพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ที่มุ่งเน้นการสร้างครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการสอน ผู้รับทุน กลุ่มนี้จะได้รับการบรรจุให้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน การสอน (English Program : EP) ของ สพฐ. เป็นลำดับแรก
ครู สควค. ในหลักสูตร Super Premium นี้ นอกจากต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้าหาความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเจรจา ความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำของนานาชาติได้แล้ว ยังต้องเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นครูที่มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาดีเยี่ยม มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ มีความเป็นครูสูงเยี่ยมอีกด้วย

ระยะเวลาดำเนินงานและจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี
โครงการที่ปรับใหม่นี้จะเริ่มให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา2555 เป็นต้นไป และจะให้ทุน ปีสุดท้ายในปีการศึกษา 2561 จำนวนนักศึกษาของโครงการแต่ละปีมี รายละเอียดดังตารางที่ 1 ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาทุนโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2562
รับสมัครทุน สควค. ปี 2560 จบแล้วบรรจุครูทันที จำนวน 580 อัตรา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และศูนย์มหาวิทยาลัย รับ ผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตลอดจนการจัดการเรียนการสอนและฝึก ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา สควค. โดย สสวท. สพฐ. สกอ. คุรุสภา มหาวิทยาลัยในโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามอุดมการณ์และเป้าหมายของโครงการ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา สควค. ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 ที่มีประสิทธิผล
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รับผิดชอบระดับหลังสำเร็จการศึกษามีหน้าที่เตรียมอัตราตำแหน่งรองรับผู้ สำเร็จการศึกษา ตลอดจนการติดตามกำกับดูแลและประเมินผล การปฏิบัติงาน ของผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ และประสานกับคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ จัดสรรอัตราข้าราชการครูที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุของข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการเป็นรายปี สำหรับบรรจุนักศึกษา สควค.
3. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการเป็นศูนย์ประสานการดำเนินงานการผลิตและการบรรจุ ผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นหน่วยงานขอตั้งงบประมาณ ตั้งเงินทุนการศึกษาและงบประมาณดำเนินการ และจัดส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ ตลอดจนประสานงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สควค. เพื่อให้งานของโครงการ สควค. ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ
การดำเนินงานโครงการ สควค. จะมีคณะกรรมการ 1 คณะ และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ เป็นผู้กำหนดนโยบาย และกำกับการดำเนินงาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดังกล่าว มีดังนี้ 1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำเนินงานพัฒนาและส่ง เสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) และการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (พสวท.) ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการได้ตามความเหมาะสม คณะกรรมการชุดนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และผู้อำนวยการ สสวท. เป็นกรรมการและเลขานุการ 2. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษาระดับประเทศ คณะอนุกรรมการชุดนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน พัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ ขณะกำลังศึกษาในระดับปริญญาโท มีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธาน หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
3. คณะอนุกรรมการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับหลังสำเร็จการศึกษา คณะอนุกรรมการชุดนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมการผลิตครูที่มี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับหลังสำเร็จการศึกษา มีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และส่งเสริมการผลิตครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ศูนย์มหาวิทยาลัยของโครงการ สควค.
การดำเนินงานโครงการ สควค. มีคณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยในโครงการ สควค. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิต นักศึกษาทุน สควค. ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยบูรพา
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
7. มหาวิทยาลัยรังสิต
8. วิทยาลัยนานาชาติสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
11. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การคัดเลือกนักศึกษาเข้าโครงการ
คณะศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ ของศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการฯ เป็นผู้ดำเนินรับสมัครและจัดสอบคัดเลือกนิสิต นักศึกษาและผู้สำเร้จการศึกษาที่มีคุณสมบัติเข้าโครงการ สควค.ระยะที่ 3 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร  (เป็นไปตามประกาศรับสมัคร)


การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
นิสิตนักศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าโครงการ สควค. ต้องศึกษาวิชาต่างๆให้ครบตามหลักสูตรปริญญาโทที่โครงการกำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเสริมตามความเหมาะสม ทั้งในขณะศึกษาและหลังสำเร็จการศึกษา ดังนี้
1. ขณะศึกษา
1.1 เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น
1.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมวิชาการต่างๆ เช่น ค่ายปลูกฝังความเป็นครูตามที่โครงการกำหนด
1.3 เงินทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่จ่ายจริง ดังนี้2. หลังสำเร็จการศึกษา
2.1 มีสิทธิ์ขอรับทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
2.2 มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุน Super-Premium เพื่อฝึกประสบการณ์การสอนในโรงเรียน ในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปี 
2.3 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทำวิจัย ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมละสื่อการสอนในปีแรกของการทำงานตลอดจนได้รับการพัฒนา ให้เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่โครงการกำหนด
เงื่อนไขและข้อผูกพันทุนโครงการ สควค.
1. ก่อนรับทุนต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ขณะศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.25 และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการ สควค. กำหนด
3. หลังสำเร็จการศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามหลักสูตรที่ มหาวิทยาลัยกำหนดโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.50 และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL Internet based test ที่มีคะแนนไม่น้อยกว่า 61 คะแนน หรือ IELTS 6.0 คะแนน และต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ที่คณะอนุกรรมการ สควค. ระดับหลังสำเร็จการศึกษากำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของจำนวนเวลาที่ ได้รับทุนการศึกษาในประเทศ และไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของจำนวนเวลาที่รับทุนการศึกษาต่างประเทศ
การประเมินผลโครงการ
ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานโครงการ สควค. ตั้งแต่เริ่มดำเนินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงสิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1) ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของโครงการ
2) ประเมินผลผลิตของโครงการ
3) ศึกษาผลและความคุ้มค่าของโครงการ
4) เสนอรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของโครงการ
การประเมินผลโครงการ สควค. ประเมินโดยหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีความชำนาญด้านการประเมินโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
การปรับรูปแบบโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยา ศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2556 - 2561) ตามรายละเอียดที่กล่าวแล้วข้างต้น จะมีผลกระทบที่สำคัญในเชิงบวกเกิดขึ้นหลายประการ ดังต่อไปนี้
1) ทำให้ผู้มีศักยภาพสูงเยี่ยม สนใจสมัครเข้ารับทุนโครงการ สควค. เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ ที่ดีและเก่ง มีศักยภาพสูง สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงเยี่ยมทำให้คุณภาพการ ศึกษาในภาพรวม (เมื่อเทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทย ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับที่ดีและสูงขึ้น
2) มีครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ที่มีศักยภาพสูง สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนของไทยในโรงเรียน มาตรฐานสากลของ สพฐ. ซึ่งจะตอบสนองและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชน รุ่นใหม่ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีเสมือนเป็นภาษาที่สองของตนเอง
3) ลดปัญหาการขาดแคลนครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน การสอน (English Program : EP)

หากมีการประกาศรับสมัคร ทางทีมงานจะอัพเดทให้ทราบในเวลาต่อไป
ขอบคุณข้อมูลจาก dpstcenter.org

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^