งานราชการล่าสุด

รับสมัครทหารพราน (ช/ญ) ครั้งที่ 1/2560

23 ธ.ค. 2559 เวลา 08:46 น. 214,905 ครั้ง
Advertisement

รับสมัครทหารพราน (ช/ญ) ครั้งที่ 1/2560


Advertisement
รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็น อส.ทพ.นย. ทั้งเพศชาย และหญิง
รับสมัครวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

        1.1 เพศชาย
            1.1.1 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
            1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
            1.1.3 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
            1.1.4 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
            1.1.5 มีร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
            1.1.6 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
            1.1.7 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
            1.1.8 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
            1.1.9 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้

            1.1.10 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
            1.1.11 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
            1.1.12 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.30 – 31 ธ.ค.42)
            1.1.13 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
            1.1.14 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
            1.1.15 ว่ายน้ำเป็น
        1.2 เพศหญิง
            1.2.1 สถานภาพเป็นโสด
            1.2.2 เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา - มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
            1.2.3 เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
            1.2.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ

            1.2.5 ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
            1.2.6 มีร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
            1.2.7 วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
            1.2.8 ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
            1.2.9 ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
            1.2.10 ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
            1.2.11 ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
            1.2.12 ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
            1.2.13 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค.35 – 31 ธ.ค.42)   
            1.2.14 มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และน้ำหนัก 40 กิโลกรัม ขึ้นไป
            1.2.15 ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
            1.2.16 ว่ายน้ำเป็น
2. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
        2.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
        2.2 หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริง และสำเนา (เพศชาย)
        2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด
        2.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
        2.5 ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา  
        2.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป        2.7 หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
        2.8 เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ (ถ้ามี)
        2.9 หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจะไม่ดำเนินการรับสมัคร
3. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
        3.1 การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 0800ถึงเวลา 1200 ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

        3.2 วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา 0800 เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการและ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา 2000

        3.3 การคัดเลือก
            3.3.1 การทดสอบร่างกาย (ชาย) คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด
                3.3.1.1 ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 6 ครั้ง  คะแนนเต็ม 18 ครั้ง
                3.3.1.2 ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน 28 ครั้ง  คะแนนเต็ม 52 ครั้ง
                3.3.1.3 ลุกนั่ง (ภายใน 2 นาที) เกณฑ์ผ่าน 42 ครั้ง  คะแนนเต็ม 78 ครั้ง
                3.3.1.4 วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 3 นาที 30 วินาที  คะแนนเต็ม 2 นาที 30 วินาที
            3.3.2 การทดสอบร่างกาย (หญิง) คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด
                3.3.2.1 โหนตัว เกณฑ์ผ่าน 50 วินาที  คะแนนเต็ม 100 วินาที
                3.3.2.2 ลุกนั่ง (ภายใน 2 นาที) เกณฑ์ผ่าน 30 ครั้ง  คะแนนเต็ม 47 ครั้ง
                3.3.2.3 วิ่ง 800 ม. เกณฑ์ผ่าน 6 นาที  คะแนนเต็ม 4 นาที 25 วินาที
            3.3.3 การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต
            3.3.4 การทดสอบสัมภาษณ์
            3.3.5 การตรวจร่างกาย

        3.3.6 การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากร และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

4. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 0900ณ บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

5. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิด

ชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

6. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร 0 – 3944 - 7852 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^