งานราชการล่าสุด

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร15-27ธ.ค.2559

13 ธ.ค. 2559 เวลา 06:22 น. 7,806 ครั้ง

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร15-27ธ.ค.2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน ๔ ตำแหน่ง
รวม ๑๑ อัตรา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ๑.๑ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๒ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด จัดและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๓ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและพิธีการต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงานควบคุม และบริหารงานด้านสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
๑.๔ ตำแหน่ง บรรณารักษ์กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

๓. สถานที่ปฏิบัติงาน
 ๓.๑ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
 - กศน. อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน ๖ อัตรา
 - กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๒ อัตรา
 ๓.๒ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
- กศน. อำเภอบางปลาม้า จำนวน ๑ อัตรา
 ๓.๓ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๑ อัตรา
 ๓.๔ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
- กศน. อำเภอด่านช้าง จำนวน ๑ อัตรา


๔. สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕. ระยะเวลาการจ้าง
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ และอยู่ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยจะทำสัญญาจ้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป จึงจะต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่เหลือจนครบ ๑ ปี และเมื่อครบกำหนด ๑ ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง และเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจะต่อสัญญาจ้างในคราวต่อไป (ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๗.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๗.๑ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้
   ๑. ครุศาสตร์บัณฑิต
   ๒. การศึกษาบัณฑิต
   ๓. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในกรณีบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดังกล่าวด้วย

๗.๒ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   ๗.๒.๑ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
   ๗.๒.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๗.๓ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
   ๗.๓.๑ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
   ๗.๓.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๘. การรับสมัคร
 ๘.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์ที่จะเข้า รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทุกตำแหน่ง ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ 1 / File แนบ 2

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 320 อัตรา


กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 54 อัตรา


กรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อฯ จำนวน 126 อัตรา เงินเดือน 15,000.-บาท ตั้งแต่วันที่ 7-14 ธันวาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุฯ(นสต.) 5,000 อัตรา


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 38 อัตรา


กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 348 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 63 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 100 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 655 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^