งานราชการล่าสุด

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร15-27ธ.ค.2559

13 ธ.ค. 2559 เวลา 06:22 น. 6,977 ครั้ง
Advertisement

(วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา) กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอบพนักงานราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัคร15-27ธ.ค.2559


Advertisement
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรีมีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน ๔ ตำแหน่ง
รวม ๑๑ อัตรา 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง จำนวนอัตราว่าง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 ๑.๑ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๘ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๒ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือตามเกณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด จัดและส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียนรู้ในภารกิจศูนย์การเรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล จัดทำฐานข้อมูลชุมชนเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารในชุมชน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 ๑.๓ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและพิธีการต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่นๆ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงานควบคุม และบริหารงานด้านสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชีงานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งานระเบียนแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
๑.๔ ตำแหน่ง บรรณารักษ์กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่หนังสือ ทำบัตรรายการ ทำบรรณานุกรม ทำดรรชนี ทำสาระสังเขป จัดทำคู่มือการศึกษาค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ศึกษา ค้นคว้า การจัดระบบงานที่เหมาะสมของห้องสมุด และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

๓. สถานที่ปฏิบัติงาน
 ๓.๑ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล
 - กศน. อำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน ๖ อัตรา
 - กศน. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๒ อัตรา
 ๓.๒ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
- กศน. อำเภอบางปลาม้า จำนวน ๑ อัตรา
 ๓.๓ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
- กศน. อำเภอหนองหญ้าไซ จำนวน ๑ อัตรา
 ๓.๔ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
- กศน. อำเภอด่านช้าง จำนวน ๑ อัตรา


๔. สิทธิประโยชน์
 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๕. ระยะเวลาการจ้าง
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรฯ และอยู่ในลำดับที่จะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานราชการ จะทำสัญญาจ้างเพื่อทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยจะทำสัญญาจ้างครั้งแรกตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน หากผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป จึงจะต่อสัญญาจ้างตามระยะเวลาที่เหลือจนครบ ๑ ปี และเมื่อครบกำหนด ๑ ปี จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอีกครั้ง และเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจะต่อสัญญาจ้างในคราวต่อไป (ตามกรอบอัตรากำลังที่ คพร. กำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 

๗.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 ๗.๑ ตำแหน่งครู กศน. ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนี้
   ๑. ครุศาสตร์บัณฑิต
   ๒. การศึกษาบัณฑิต
   ๓. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ในกรณีบุคคลที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงาน กศน. ที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ดังกล่าวด้วย

๗.๒ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
   ๗.๒.๑ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
   ๗.๒.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๗.๓ ตำแหน่ง บรรณารักษ์
   ๗.๓.๑ ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาบรรณารักษ์ศาสตร์ ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
   ๗.๓.๒ มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

๘. การรับสมัคร
 ๘.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์ที่จะเข้า รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปทุกตำแหน่ง ให้ยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง จำนวน ๑ ชุด ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสุพรรณบุรี
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ 1 / File แนบ 2

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^