งานราชการล่าสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กาลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2559

28 พ.ย. 2559 เวลา 22:11 น. 8,424 ครั้ง

ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้ทุนการศึกษา ประเภททุนนักศึกษาที่กาลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะให้ทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษา ปริญญาตรีปี 2 – ปี 4 ในประเทศไทย ประจำปี 2559 จึงประกาศการให้ทุนการศึกษาแก่ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาครัฐต่างๆ เพื่อรับทุน จานวน 10 ทุน ดังต่อไปนี้
 
1. ลักษณะทุนที่ให้

ทุนสาหรับนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดในประเทศไทย จานวน 10 ทุน ใน 8 สาขาวิชา ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน บัญชี สถิติ คณิตศาสตร์ และกฎหมาย

2. คุณสมบัติของผู้ที่ขอรับทุน
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เป็นโสด
2.3 เป็นผู้มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2559
2.4 เป็นนักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับทุนโดยสถานศึกษาที่ ธปท. กำหนด ดังนี้
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) มหาวิทยาลัยมหิดล
4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
9) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2.5 มีผลการเรียนดี ได้รับคะแนนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปขณะขอรับทุน
2.6 เป็นคนเก่ง ดี มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทากิจกรรมเพื่อสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็น ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
2.8 ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ
2.9 เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนใดๆ
 
3. รายละเอียดการรับทุน
3.1 สมัครผ่านมหาวิทยาลัยที่ ธปท. กำหนดตามข้อ 2.4 โดยมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกและ
ส่งชื่อนิสิต นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคุณธรรม ความประพฤติเรียบร้อย และทากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นผู้รับทุน ให้ ธปท. โดยกำหนดการคัดเลือกเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.2 มหาวิทยาลัยต้องส่งรายชื่อของนิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 3.1 เพื่อรับทุน จานวน 1 ราย โดยกรอกรายละเอียดในแบบเสนอชื่อนิสิต นักศึกษา เพื่อรับทุนนักศึกษา ที่กาลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ และส่งกลับ ทีมทุนการศึกษา ธปท. ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
3.3 นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รับทุน ตาม ข้อ 3.1 กรอกข้อมูล พร้อมแนบเอกสารที่กำหนด ผ่านระบบสมัครทุนออนไลน์ ที่ http:www.bot.or.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
3.4 เอกสารและหลักฐาน ที่ต้องยื่นเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมการกรอกข้อมูลออนไลน์ (ต้นฉบับให้นามายื่น ที่ ธปท. เมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้ทุน) ประกอบด้วย
- ประวัติย่อ (Resume) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาแสดงผลการเรียนรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา จานวน 1 ชุด
- หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
- เอกสารทุกฉบับให้เขียนรับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย

4. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยตามรายชื่อที่ ธปท. กำหนดจะเป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกผู้ได้ทุน

5. การประกาศผลการคัดเลือก
ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้ได้ทุน ทาง Website ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ http://www.bot.or.th หัวข้อ “ร่วมงานกับเรา / ทุนการศึกษา”

6. การเพิกถอนการให้ทุน
ธปท. จะพิจารณาเพิกถอนการให้ทุนแก่ผู้มีสิทธิได้ทุน หากเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
6.1 คุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัครสอบ
6.2 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
6.3 ไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ธปท. วางไว้
6.4 หลีกเลี่ยง ละเลย การรายงานตัว การอบรม และการทาสัญญาตามที่ ธปท. กำหนด

7. การทาสัญญาทุนการศึกษา
ผู้ได้ทุนต้องทาสัญญากับ ธปท. ตามแบบสัญญาที่ ธปท. กำหนด และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งของ ธปท. เกี่ยวกับทุนการศึกษา โดยเคร่งครัด
 
8. สิทธิและข้อผูกพันในการรับทุน
8.1 ผู้ได้ทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายเป็นค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท (50,000 บาทต่อปี) ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกของปี พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ หากประสงค์ได้รับทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรี ผู้ได้ทุนต้องรายงานผลการศึกษาและรักษาระดับผลการเรียนเฉลี่ยไปต่ำกว่า 3.00 ในทุกภาคการศึกษา
8.2 หากผู้ได้ทุนรับทุนไปแล้วช่วงหนึ่ง และไปรับทุนอื่นต่อ จะถือว่าสถานะการรับทุน ธปท. เป็นอันสิ้นสุด
8.3 ผู้ได้ทุนมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกงานกับ ธปท. ตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เฉพาะในสาขาวิชาที่ ธปท. เปิดรับเพื่อฝึกงานในปีนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน แต่ต้องมาเข้ากระบวนการสอบสัมภาษณ์ตามที่ ธปท. กำหนด
8.4 ภายหลังสำเร็จการศึกษา ผู้ได้ทุนไม่มีข้อผูกพันต้องกลับมาทางานชดใช้ ธปท.
8.5 ในกรณีที่ผู้ได้ทุนสละสิทธิการรับทุน หรือผู้ได้ทุนไม่สำเร็จการศึกษาตามที่กำหนด ธปท. อาจพิจารณาให้ผู้ได้ทุนต้องจ่ายเงินค่าใช้จ่ายที่ ธปท. จ่ายไปทั้งหมดให้แก่ ธปท. และ ผู้ได้ทุนต้องชดใช้เงินดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ได้ทุนได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ธปท.
8.6 ผู้ได้ทุนต้องยินยอมให้ ธปท. คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของจานวนเงินที่คงค้างชาระนับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดชาระตามข้อ 8.5

ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^