งานราชการล่าสุด

( เงินเดือน 14,950 - 31,500 บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักงาน

21 พ.ย. 2559 เวลา 23:27 น. 40,984 ครั้ง
Advertisement

( เงินเดือน 14,950 - 31,500 บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักงาน


Advertisement
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ เปน พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ดังรายละเอียดตอไปนี้


สายสนับสนุน
ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สังกัด จํานวน 23 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 73 อัตรา (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5ป ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดใหเปนภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑภาระงานขั้นต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย กรณีผูผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุ

– วุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกลาวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให เดือนละ 5,000 บาท
ในระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่ไดรับการบรรจุ
– หากมีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหนงทางวิชาการได
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ผูประสงคสมัครสามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559” หรือ http://rmutt.job.thai.com. ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมัครคือวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

รายละเอียดตามเอกสาร File แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
เราทีมงาน Jobthaidd พร้อมอัพเดท งานราชการ ตำแหน่งงานว่าง ให้ทุกวัน ติดตามได้ที่เว็บไซต์
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ออมสินให้กู้คนละ 30,000 บาท "สินเชื่อเพื่อคุณ" ผ่อนนาน 2 ปี " ไม่ต้องมีหลักประกัน" เช็กรายละเอียดเลย


กู้เงินออมสิน 500,000 บาท "ไม่ต้องมีคนค้ำ" ผ่อนนาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลย!


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 725 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 88 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 99 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ประจำปี 2565


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 151 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวนหลายอัตรา 
IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^