งานราชการล่าสุด

( เงินเดือน 14,950 - 31,500 บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักงาน

21 พ.ย. 2559 เวลา 23:27 น. 41,778 ครั้ง

( เงินเดือน 14,950 - 31,500 บ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักงานนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน
ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงคจะรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุ เปน พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559 ดังรายละเอียดตอไปนี้


สายสนับสนุน
ตําแหนงที่รับสมัครและหนวยงานที่สังกัด จํานวน 23 อัตรา
วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

สายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จํานวน 73 อัตรา (รายละเอียดของตําแหนงปรากฏแนบทายประกาศนี้

วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5ป ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะตองปฏิบัติงานดานภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กําหนดใหเปนภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑภาระงานขั้นต่ําของคณาจารยประจํามหาวิทยาลัย กรณีผูผานการคัดเลือกและไดรับการบรรจุ

– วุฒิปริญญาเอก จากอัตราเงินเดือนดังกลาวยังมีเงินเพิ่มพิเศษให เดือนละ 5,000 บาท
ในระยะเวลา 3 ปนับแตวันที่ไดรับการบรรจุ
– หากมีตําแหนงทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอขอเทียบตําแหนงทางวิชาการได
ตามหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกําหนด

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก ระหวางวันที่ 21 พฤศจิกายน – 12 ธันวาคม 2559 ผูประสงคสมัครสามารถสมัครไดทางอินเทอรเน็ตผานระบบใบสมัครออนไลนทางเว็บไซต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th หัวขอ “รับสมัครบุคคลสอบแขงขัน/คัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559” หรือ http://rmutt.job.thai.com. ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ยกเวนวันสุดทายของการรับสมัครคือวันที่ 12 ธันวาคม 2559 ระบบจะปดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินไดที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลาปดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

รายละเอียดตามเอกสาร File แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 174 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2566


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 620 อัตรา


สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 33 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 175 อัตรา


ประกาศผลสอบ ก.พ.(ภาค ก) 2566 ตรวจสอบผลคะแนน


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2566 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^