งานราชการล่าสุด

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัคร - 11 พ.ย. 59

08 พ.ย. 2559 เวลา 11:58 น. 3,840 ครั้ง
Advertisement

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา รับสมัคร - 11 พ.ย. 59


Advertisement
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 
            ด้วยโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  มีความประสงค์คัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 1 อัตรา          
1.  กำหนดการ
      -  รับสมัคร            วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559   (เว้นวันหยุดราชการ)              
         ที่ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล
      -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ทางเว็ปไซด์  www.saipanya.ac.th
      -  สอบสัมภาษณ์      วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.30 น.  
      -  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์    วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559  ทางเว็ปไซด์โรงเรียน www.saipanya.ac.th
      -  รายงานตัว        วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559  เวลา  09.00 น.  ณ  กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล

2.  คุณสมบัติทั่วไป
         2.1  มีสัญชาติไทย
         2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
         2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
         2.4  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
         2.5  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
         2.6  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
         2.7  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
         2.8  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546   

3.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและเอกสารที่นำมาสมัคร
3.1  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา
3.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                                          จำนวน  1  ชุด
3.3  สำเนาวุฒิการศึกษา                                                            จำนวน  1  ชุด
3.4   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ สวมใส่เสื้อสีชุดสุภาพไม่มีลวดลาย  (ขนาด 1 นิ้ว)        
3.5   สำเนาทะเบียนบ้าน   สำเนาบัตรประจำบัตรประชาชน                       จำนวน  1  ชุด
3.6  หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี เช่น สำเนาการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา    จำนวน  1  ชุด

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจติดต่อกลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคลโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เลขที่ 1598  ถนนกรุงเกษม  แขวงป้อมปราบฯ  เขตป้อมปราบฯ  กรุงเทพมหานคร  10100  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 02-2210196, 02-2210824  ต่อ 101,138   ในวันและเวลาราชการ  

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ
    

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^