งานราชการล่าสุด

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559

15 ก.ย. 2559 เวลา 11:50 น. 7,533 ครั้ง

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงาน  ร่วมอุดมการณ์ หลายตำแหน่ง
1. ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสารทางสังคม 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม ของ สช.และแผนปฏิบัติการรองรับ
o ประสานงานกับส่วนงานอื่นทั้งองค์กร และเครือข่ายภาคีภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
o สนับสนุนการสื่อสารทางสังคมแก่ส่วนงานอื่นใน สช. เพื่อให้งานสื่อสารสังคมขององค์กรบรรลุตามแผนฯ
o จัดทำเนื้อหาสาระสื่อที่เหมาะกับการกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์(ปริญญาโท  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
o มีประสบการณ์งานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร หรือบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
o มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสารได้ดี
o หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านยุทธศาสตร์ฯ แผนและประเมินผล 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
o บริหารยุทธศาสตร์ และประสานงานกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของ สช.
o พัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ทั้งการประเมินผลภายนอก ประเมินผลภายใน    และประเมินความเสี่ยงต่างๆ
o ดำเนินการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
คุณสมบัติ
o อายุ 35  ปีขึ้นไป
o จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ     รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และการประเมินผลองค์กรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
o มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ออกแบบและจัดทำระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้
o มีทักษะในการสรุปประเด็นและการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลได้ดี
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้


3. ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ ประจำสำนักวิชาการและนวัตกรรม 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ศึกษาและสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o สังเคราะห์และจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการจับประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระที่หลากหลายในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
o มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิชาการและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o มีความสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดีและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
o หากมีประสบการณ์หรือผลงานในการทำงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการทั้งในและนอกสถาบันวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4. นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(PHPP)  โดยใช้เครื่องมือต่างๆตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
o รับผิดชอบเป็นทีมเลขานุการในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
o รวบรวมรูปธรรมความสำเร็จและบทเรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือตาม พรบ.เพื่อเผยแพร่
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี
o มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการและประสานเครือข่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
o มีฉันทะและมีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชน ออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้  ทั้งนี้หากมีประสบการณ์  ในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

5. นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o บริหารจัดการการดำเนินงานการประชุม เช่น วางแผนและปฏิบัติการตามแผน การเชิญประชุม ประสานการเดินทาง ที่พัก อาหาร การจัดทำเอกสารการเงิน สรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม
o บริหารจัดการงานธุรการ และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานของสำนัก/กลุ่มงาน
o บริหารจัดการพัสดุในสำนักประสานงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 25  ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบริหารศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรืองานเลขานุการหรืองานบริหารโครงการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

** ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th   ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ      E-mail : recruitment@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559 **

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.

หมวดหมู่ : งานราชการ

งาน2559แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 108 อัตรา


กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 145 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^