งานราชการล่าสุด

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559

15 ก.ย. 2559 เวลา 11:50 น. 7,115 ครั้ง

สช. เปิดรับสมัครพนักงานร่วมอุดมการณ์ จำนวน 5 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) เปิดรับสมัครพนักงาน  ร่วมอุดมการณ์ หลายตำแหน่ง
1. ผู้ชำนาญการด้านการสื่อสารทางสังคม 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การสื่อสารทางสังคม ของ สช.และแผนปฏิบัติการรองรับ
o ประสานงานกับส่วนงานอื่นทั้งองค์กร และเครือข่ายภาคีภายนอก โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
o สนับสนุนการสื่อสารทางสังคมแก่ส่วนงานอื่นใน สช. เพื่อให้งานสื่อสารสังคมขององค์กรบรรลุตามแผนฯ
o จัดทำเนื้อหาสาระสื่อที่เหมาะกับการกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการสื่อสาร
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในด้านวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์(ปริญญาโท  ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
o มีประสบการณ์งานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์การสื่อสาร หรือบริหารแผนงานการสื่อสารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
o มีทักษะในการวิเคราะห์สังเคราะห์และย่อยเนื้อหาเพื่อการสื่อสารได้ดี
o หากมีประสบการณ์ในการสื่อสารในงานภาคสังคมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


2. ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ ด้านยุทธศาสตร์ฯ แผนและประเมินผล 1 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบ
o บริหารยุทธศาสตร์ และประสานงานกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานของ สช.
o พัฒนาระบบกลไกในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สช. ทั้งการประเมินผลภายนอก ประเมินผลภายใน    และประเมินความเสี่ยงต่างๆ
o ดำเนินการการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
คุณสมบัติ
o อายุ 35  ปีขึ้นไป
o จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้าน รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ     รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน และการประเมินผลองค์กรมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
o มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ออกแบบและจัดทำระบบ กลไก การติดตามประเมินผลการดำเนินงานได้
o มีทักษะในการสรุปประเด็นและการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลได้ดี
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้


3. ผู้ชำนาญการ/ผู้เชี่ยวชาญ ประจำสำนักวิชาการและนวัตกรรม 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ศึกษาและสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o สังเคราะห์และจัดการความรู้เพื่อพัฒนางานวิชาการและนวัตกรรมด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะ รัฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการจับประเด็นวิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาสาระที่หลากหลายในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ สังคม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพไม่น้อยกว่า 5 ปี
o มีความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ การพัฒนางานวิชาการและการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o มีความสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพบุคลากรด้านนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดีและใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
o หากมีประสบการณ์หรือผลงานในการทำงานวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การจัดการความรู้ และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการทั้งในและนอกสถาบันวิชาการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


4. นักวิชาการ/ผู้ชำนาญการด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ 2 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o ปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม(PHPP)  โดยใช้เครื่องมือต่างๆตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
o รับผิดชอบเป็นทีมเลขานุการในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
o รวบรวมรูปธรรมความสำเร็จและบทเรียนในการประยุกต์ใช้เครื่องมือตาม พรบ.เพื่อเผยแพร่
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 30 ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้าน ศิลปศาสตร์ พัฒนาสังคม สาธารณสุขศาสตร์ นโยบายสาธารณะรัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถในการทำงานวิชาการ สังเคราะห์และสรุปประเด็นได้ดี
o มีความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการและประสานเครือข่ายมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
o มีฉันทะและมีความพร้อมในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชน ออกเดินทางไปต่างจังหวัดได้  ทั้งนี้หากมีประสบการณ์  ในการทำงานในพื้นที่หรือชุมชนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารได้ดี และใช้ภาษาอังกฤษได้

5. นักบริหารจัดการ(พนักงานโครงการ) 1 ตำแหน่ง
ขอบเขตงาน
o บริหารจัดการการดำเนินงานการประชุม เช่น วางแผนและปฏิบัติการตามแผน การเชิญประชุม ประสานการเดินทาง ที่พัก อาหาร การจัดทำเอกสารการเงิน สรุปประเด็น และจัดทำรายงานการประชุม
o บริหารจัดการงานธุรการ และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานของสำนัก/กลุ่มงาน
o บริหารจัดการพัสดุในสำนักประสานงานในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
คุณสมบัติทั่วไป
o อายุ 25  ปีขึ้นไป
o วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านบริหารศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์หรือสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o มีความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารจัดการ หรืองานเลขานุการหรืองานบริหารโครงการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
o มีความสามารถและประสบการณ์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

** ผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดขอบเขตงานและคุณสมบัติแบบละเอียด และdownload ใบสมัครได้ที่ www.nationalhealth.or.th   ส่งใบสมัครมายังงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0-2832-9036 หรือ      E-mail : recruitment@nationalhealth.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กันยายน 2559 **

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.

หมวดหมู่ : งานราชการ

งาน2559แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!

งานล่าสุด >>

^