งานราชการล่าสุด

​7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น

28 ส.ค. 2559 เวลา 14:47 น. 16,313 ครั้ง

​7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
สวัสดีครับ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในช่วงเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ผมเองได้พบเห็นข้อความจากสมาชิกชุมชนคนท้องถิ่นหลายท่าน ที่ยังเข้าใจและมีความเชื่อผิดๆอยู่
ในการที่จะไปโพสต์ตอบ 1 ครั้ง ก็คงจะไม่เป็นประโยชน์มากนัก ผมจึงขอรวบรวมประเด็นสำคัญๆ มาตั้งเป็นกระทู้สักเลย


ว่ากันด้วยเรื่อง "7 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอบท้องถิ่น" จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
เชิญอ่านกันได้เลยครับlaughความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 1
สอบท้องถิ่น ต้องมีใบรับรองการสอบผ่านภาค ก !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว การสอบท้องถิ่น ไม่ต้องมีใบสอบผ่านภาค ก ทุกคนสามารถสมัครสอบได้หมด เนื่องจากการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้ และจากนี้ไป "ทุกคนจะต้องเข้าสอบในภาค ก ทุกคน (ทุกสนามสอบ)"


ความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 2
หากใครสอบผ่านภาค ก  ก.พ. แล้ว จะได้รับสิทธิไม่ต้องเข้าสอบภาค ก ท้องถิ่น !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว ผู้สมัครสอบท้องถิ่นทุกคน ต้องเข้าสอบภาค ก เพื่อความเท่าเทียมกัน ไม่มีข้อยกเว้นใด


ความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 3
หากสอบผ่านภาค ก ท้องถิ่น จะได้รับใบรับรองสอบผ่าน และจะถือไปสอบภาค ข ที่ไหนก็ได้ !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว ปัจจุบันนี้ระบบการออกใบรับรองการสอบผ่านภาค ก ของท้องถิ่น ไม่มีแล้ว ... ในการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันใดๆ ของท้องถิ่น ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าสอบภาค ก และภาค ข


ความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 4
สอบภาค ก ท้องถิ่น ง่ายๆ มีแค่เลขอนุกรมกับภาษาไทย อุปมาอุปไมย !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว การภาค ก. หรือมีชื่อเต็มอย่างเป็นทางการว่า “ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป” การสอบจะกำหนดคะแนนเต็มไว้ที่ 100 คะแนน
      โดยจะทดสอบด้วย “ข้อสอบปรนัย” (ข้อสอบแบบมีตัวเลือก) โดยหน่วยดำเนินการสอบจะคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาขอบเขตของข้อสอบ ภาค ก. ได้ดังนี้
      (1) วิชาสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
จะทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม หรือให้หาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐาน 
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ข้อสอบเคยออกถึง “การหาค่าของเลขอนุกรม , การหาร้อยละ , โจทย์เงื่อนไขทางคณิตศาสตร์ , การอ่านค่าจากตาราง กราฟ แผนภูมิ” 
      (2) วิชาภาษาไทย กำหนดคะแนนเต็ม 25 คะแนน
จะทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำประโยคหรือข้อความสั้นๆ
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาไทย ข้อสอบเคยออกถึง “อุปมา อุปไมย , เงื่อนไขทางภาษา , การเรียงประโยค , การเติมคำ , การตีความจากบทความยาว , คำราชาศัพท์ , สำนวน สุภาษิตไทย”
      (3) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ กำหนดคะแนนเต็ม 50 คะแนน
จะทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและอำนาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบงานสารบรรณ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จากการสอบในอดีตที่ผ่านมา ในส่วนนี้จะต้องใช้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น “พระราชบัญญัติ อบจ./เทศบาล/อบต.” 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าสัดส่วนคะแนนของวิชาระเบียบกฏหมายท้องถิ่นสูงถึง 50 คะแนน เรียกว่าได้ครึ่งหนึ่งของคะแนนเต็มกันเลยทีเดียวความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 5
แค่สอบให้ผ่าน ขึ้นบัญชีได้ ก็ถือว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการแน่นอน !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว การสอบท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกรณีที่จัดสอบโดย กสถ. หรือจะเป็นกรณีที่ อปท. จัดสอบเองนั้น ในประกาศรับสมัครจะมีระบุชัดเจนว่า บรรจุในครั้งแรกจำนวนกี่อัตรา ดังนั้นแล้วการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ การขึ้นบัญชีเรียงลำดับเพื่อรอการเรียกไปรายงานตัวเพื่อบรรจุต่อไป ซึ่งอาจจะเรียก หรือ ไม่เรียกก็ได้ ซึ่งบัญชีผู้สอบได้นี้จะมีอายุใช้งาน 2 ปี สรุปคือ การสอบขึ้นบัญชีไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้บรรจุเป็นข้าราชการแน่นอน แต่สิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ สอบให้ได้ลำดับต้นๆ ตามจำนวนที่ประกาศรับสมัครต้องการในการบรรจุครั้งแรก
และหากสอบขึ้นไว้บัญชีรอไว้ จะไปโทษว่าทำไม อปท. ไม่เรียกใช้บัญชีก็ไม่ได้ เพราะต้องย้อนหลับมาทำความเข้าใจว่า อปท.มีอิสระในการบริหารงานบุคคล การจะบรรจุเพิ่มหรือไม่นั้น เป็นอำนาจของแต่ละอปท.พิจารณาตัดสิน เพราะต้องคำนึงถึงภารกิจหน้าที่และภาระค่าใช้จ่ายของตนเองด้วย ซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกัน


ความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 6
สอบท้องถิ่น ไม่มีเส้นสาย ไม่มีเงิน ไม่มีทางสอบได้หรอก !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว การสอบท้องถิ่นที่จัดโดย กสถ. นั้น มีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการสอบที่เข้มงวดรัดกุม ป้องกันการทุจริตเต็มที่ จากการจัดสอบโดย กสถ. เมื่อปี 2557 นั้น มีผู้สอบผ่านเพียง 3 % เท่านั้น และคนที่สอบผ่าน และได้รับการบรรจุนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นคนธรรมดาเช่นคุณ ไม่มีเส้น ไม่มีการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่ง แน่นอน สรุป ถ้าไม่ศรัทธาและไม่เชื่อมั่นความโปร่งใสในการสอบของ กสถ. ขอแนะนำให้อยู่เฉยๆ นอนอยู่บ้านสบายสุดครับ 


ความเชื่อผิดๆ เรื่องที่ 7
สอบท้องถิ่น เขามีตัวอยู่แล้ว จัดสอบพอเป็นพิธี !
เชื่อผิดๆ ... แท้จริงแล้ว การสอบท้องถิ่นที่จัดโดย กสถ. นั้น คือ เป็นการจัดสอบตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ร้องขอให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันแทน บ่งบอก คือ ต้องการคนเข้ามาทำงานจริงๆ สรุป อย่าคิดแค่แคบๆ มองให้กว้างๆครับ 


- - - สรุป การสอบท้องถิ่น - - -
ขอส่งข้อความผ่านไปถึง คนเพิ่งจบใหม่ , พนักงานจ้าง , ลูกจ้าง , คนธรรมดา , คนตกงาน ฯลฯ
"หากใฝ่ฝันอยากจะเป็นข้าราชการ ทำงานพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด"
โอกาสจะมาถึงแล้วครับ ... เลิกทุกอย่างให้หมด เลิกทำตัวแบบเดิมๆ เลิกคิดแบบเดิมๆ

การสอบท้องถิ่น โดย กสถ. ผมบอกเลย "โคตรโปร่งใส่สุดๆ" 
หากพลาดครั้งนี้แล้วนะ ไม่รู้จะมีโอกาสให้แก้มืออีกเมื่อไร

จะไปได้ยินอะไรผิดๆมา หรือยังมีความเชื่อผิดๆอยู่ จงเลิกนะครับ
หันมาตั้งสมาธิ ตั้งใจกับการสอบครั้งนี้ครับ

โปรดอย่าเพิ่งถามว่า "จะเปิดรับสมัครเมื่อไร"
แต่จงถามตัวคุณเองก่อนว่า "เปิดใจพร้อมที่จะเตรียมสู้ศึกครั้งนี้หรือยัง?"

ขอบคุณบทความดีดีจาก @ thailocalmeet.com
ด้วยความปรารถนาดีจาก
ส.เสือ

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^