งานราชการล่าสุด

​ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559

04 ก.ค. 2559 เวลา 11:53 น. 97,599 ครั้ง

​ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตาแหน่งผู้ชานาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10 จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดนโยบาย วางแผน กากับ ดูแลและสนับสนุนการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) พร้อมกากับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ในด้านที่รับผิดชอบและบูรณาการกับด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการดาเนินการตามระบบระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.2 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินในระบบงานประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ระบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3 มีทักษะในการการนาเสนอ การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานการประเมินหรือกระบวนการทางาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้ 2.4 หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนน TOFEL (แบบ PBT) หรือ TOFEL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สามารถนามาประกอบการพิจารณาได้
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555 FAX : (662) 0-2558-6341 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555
ต่อ 8331-2, 8334-5

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^