งานราชการล่าสุด

​ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559

04 ก.ค. 2559 เวลา 11:53 น. 97,536 ครั้ง

​ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานธนาคาร 4 กรกฎาคม - 8 กรกฎาคม 2559นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจาฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์

-----------------------------------------------------------
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตาแหน่งผู้ชานาญการ(นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) ระดับ 10 จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ฝ่ายนโยบายและกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
กาหนดนโยบาย วางแผน กากับ ดูแลและสนับสนุนการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) พร้อมกากับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ในด้านที่รับผิดชอบและบูรณาการกับด้านอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนการดาเนินการตามระบบระบบงานคุณภาพ ธ.ก.ส. เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านเศรษฐศาสตร์
ด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.2 ต้องมีประสบการณ์การทางานไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีประสบการณ์การทางานเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมินในระบบงานประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ระบบมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ระบบการเงินการธนาคาร การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ การติดตามประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
2.3 มีทักษะในการการนาเสนอ การเขียนรายงานวิเคราะห์เชิงคุณภาพ สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบงานการประเมินหรือกระบวนการทางาน เพื่อระบุโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงได้ 2.4 หากมีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC หรือมีผลคะแนน TOFEL (แบบ PBT) หรือ TOFEL (แบบ IBT) หรือมีผลคะแนน IELTS ซึ่งผลการทดสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สามารถนามาประกอบการพิจารณาได้
2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2558-6555
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
2346 PHAHOLYOTHIN ROAD, SENANIKOM, CHATUCHAK, BANGKOK 10900. THAILAND.
TEL. 0-2558-6555 FAX : (662) 0-2558-6341 Website: www.baac.or.th
เคียงคู่รู้ค่าประชาชน

4. การสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูล
ของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกาหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดาเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
4.2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com หรือ http://www.irecruitbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกาหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 18 กรกฎาคม 2559 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555
ต่อ 8331-2, 8334-5

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^