งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 100,000 - 200,000 บาท สสปท. ) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลสมัครงาน ถึง 25 พ. ค. 59

02 พ.ค. 2559 เวลา 22:47 น. 25,015 ครั้ง

เงินเดือน 100,000 - 200,000 บาท สสปท.  ) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลสมัครงาน ถึง 25 พ. ค. 59นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
    ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน(องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) อายุไม่เกินหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร

(๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือ ผู้ดารงตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง ในวันที่เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการ

(๗) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

(๘) ไม่เป็นผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การมหาชนอื่น ในวันที่เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการ

(๙) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานของรัฐ หรือผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนอื่น ในวันที่เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการ

(๑๐) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับองค์การมหาชนนั้นหรือในกิจการที่เป็นการแข่งขัน กับกิจการขององค์การมหาชนนั้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(๑๑) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และกิจการของสถาบันตามที่กาหนดไว้

(๑๒) ไม่เคยได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทางาน

(๑๓) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้าง กับสถาบัน ในวันที่เข้ารับตาแหน่งผู้อานวยการ๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
(๑) วุฒิการศึกษา

        ๑) ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

        ๒) ไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆที่มีประสบการณ์ระดับบริหารที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานไม่ต่ากว่า ๕ ปี

ทั้งนี้ ต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง

(๒) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี

(๓) มีคุณลักษณะการเป็นผู้นา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(๔) มีตาแหน่งงานในปัจจุบันหรืออดีต ที่เทียบเท่าข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

    ๑) หน่วยงานของรัฐ ต้องเคยหรือดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่าหรือ รองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป

    ๒) องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องมีตาแหน่งเทียบเท่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ๆ

    ๓) สถานศึกษา ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป

    ๔) หน่วยงานเอกชน ต้องดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

(๕) มีความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน

(๖) เป็นผู้มีแนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ มีความสามารถสูง ในการเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการดาเนินการ

(๗) มีความสามารถในการประยุกต์แนวนโยบายในการบริหารจัดการสานักงานไปสู่การปฏิบัติจริง

(๘) มีศักยภาพสูงที่จะสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้

(๙) มีความรู้ความสามารถและมนุษยสัมพันธ์ ในการติดต่อประสานความร่วมมือกับบุคคล และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) ได้เป็นอย่างดี

(๑๐) เป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในด้านวุฒิภาวะ คุณธรรมและจริยธรรม

วิธีการสมัครและการยื่นใบสมัคร
๖.๑ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ถึง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๖.๒ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและใบสมัครได้ที่เอกสารแนบด้านล่างประกาศนี้  หรือขอรับเอกสารได้ที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน)
๖.๓ กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มและใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ
๖.๔ ผู้สมัครต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลักฐานและลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับก่อนยื่นใบสมัคร
๖.๕ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (องค์การมหาชน) เลขที่ ๑๘ ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ ในวันเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File....

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^