งานราชการล่าสุด

-เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบพนักงานราชการ สมัคร 2-11 พ.ค. 59

25 เม.ย. 2559 เวลา 21:16 น. 30,414 ครั้ง
Advertisement

-เงินเดือน 18,000 บาท สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รับสมัครสอบพนักงานราชการ สมัคร 2-11 พ.ค. 59


Advertisement
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รับสมัครสอบคัดเลือกบคคลเพื่อดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ
โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่ง :    ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาทางด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    
(๑)    ศึกษา และวิเคราะห์ ในการปรับปรุงโครงสร้างเกี่ยวกับระบบงานในการแบ่งส่วนราชการ 
ภายในให้สอดคล้องกับขอบเขตอำนาจหน้าที่และกำลังคน 
(๒)    ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
ชั่วคราว เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การสับเปลี่ยนสายงาน การโอน การออกจากราชการและการกลับ 
เข้ารับราชการ 
(๓)    ดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษา 
การอบรม การดูงาน และข้อมูลอื่น ของข้าราชการและลูกจ้างบนฐานข้อมูลบุคคล 
(๔)    รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นในการฝึกอบรมของ 
หน่วยงานในความรับผิดชอบ และประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
(๕)    ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรของ สคร. และรัฐวิสาหกิจ ตามหลักสูตร 
ที่กำหนดให้สัมฤทธิ์ผล และติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อประเมินค่าความสัมฤทธิ์ผล ประโยชน์และความคุ้มค่า 
(๖)    ศึกษา ค้นคว้า เทคนิคการจัดฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ และจัดส่งบุคลากรของ สคร. 
เข้ารับการฝึกอบรมตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของ สคร. 
(๗)    ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิทยากร และ 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๘)    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 


2.ตำแหน่ง :    ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน :    18,000 บาท
ประเภท :    บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    (๑) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๒) บันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Thai Government Procurement (e - GP)    
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมทรัพย์สิน 
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานและครุภัณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ 
บัญชีครุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเกิน ๕ ปี 
(๕) ดำเนินการบันทึกข้อมูลผ่านระบบ GFMIS web online 
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File...

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^