งานราชการล่าสุด

​( เงินเดือน 13,800 - 21,000 บาท ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

22 เม.ย. 2559 เวลา 22:14 น. 31,145 ครั้ง

​( เงินเดือน 13,800 - 21,000 บาท ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B001
เงินเดือน :    13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ทางสาขาการบัญชี 
การจัดการทั่วไป หรือ บริหารธุรกิจ 
2. มีประสบการณ์ด้านการเงิน หรือด้านการพัสดุ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B002
เงินเดือน :    13,800 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านอิเล็คทรอนิคส์ 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานโสตทัศนศึกษา มาแล้วไม่น่อยกว่า 3 ปี 
3. สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ได้ 

3.ตำแหน่ง :    นักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Microsoft Power Point, Microsoft Excel, Access Control, Database for Business Plus. 
4. มีความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน 
5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร สามารถถ่ายทอด และนำเสนองาน ได้ดี 
( เรียบเรียงโดย www.jobthaidd.com )
4.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ 
2. มีความรู้ความสามารถในด้านการจัด การพลังงาน ระบบปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ 
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหา งานระบบไฟฟ้า 
4. ออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้ 
5. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ 

5.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. มีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎ กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

6.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาบริหารการศึกษา บริหารธุรกิจ 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานธุรการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
3. มีความรู้ ความเข้าใจในกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการบริหาร งานสารบรรณและการบริหารมหาวิทยาลัย 
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการ งานเอกสาร งานจัดเก็บเอกสาร งานเลขานุการ 
5. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และ มีความกระตือรือร้น 
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ ปัญหา และสรุปเหตุผล 
( เรียบเรียงโดย www.jobthaidd.com )
7.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานประชุม งานเลขานุการ เช่น การจัดระบบงาน การเตรียม การประชุม งานการเงินและบัญชีและงานพัสดุ มีความรู้ในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และ กำหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้ 
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 
4. มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ สามารถแก้ไขสถานการณ์และปัญหาเฉพาะหน้า ได้ดี มีความกระตือรือร้น 
5. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

8.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
2. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานประกัน คุณภาพ 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านดูแลหลักสูตร 
( เรียบเรียงโดย www.jobthaidd.com )
9.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้สาขา วิชาที่ ก.พ., ก.ค. หรือ ก.จ. รับรอง หรือทางอื่น ที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นี้ได้ 
2. มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ - การเงิน 
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่าง 
4. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในสถาบัน อุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

10.ตำแหน่ง :    นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา 
โสตทัศนศึกษา และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

11.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านงานธุรการ ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

12.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ซื่อสัตย์ สุจริต 
4. มีความตั้งใจและอุทิศตนในการทำงาน 
( เรียบเรียงโดย www.jobthaidd.com )
13.ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B022
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ 
2. มีความรู้ความสามารถด้านการติดตั้งระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้ดี 
3. มีความรู้ความสามารถในการบริหาร ความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ 
4. สามารถติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อ งานบริการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถให้คำแนะนำในการใช้งานเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ 
7. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
8. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

14.ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B021
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ด้านการเขียนโปรแกรมภาษา PHP, C# และ JAVA 
3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม พื้นฐานข้อมูล MySQL และ Oracle 
4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรม ตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบ ข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้อง ของโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น 
5. มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ งานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน 
6. มีความสามารถในการศึกษาการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
7. มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบพัสดุ ครุภัณฑ์ และระบบบัญชี 
8. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 4 ปี 

15.ตำแหน่ง :    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B020
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

16.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา สังกัด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B019
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 
2. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
3. มีความรู้ในวิชาการศึกษาอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ 
6. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล 
7. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้ 
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย 

17.ตำแหน่ง :    นักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B018
เงินเดือน :    21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 
2. มีวิทยานิพนธ์ หรือประสบการณ์ทำงานวิจัย ทางด้านเทอร์โมอิเล็กทริก 
3. มีบทความวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 
4. มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์โครงสร้าง ผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ 

18.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B017
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชานาฏยศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ 
2. มีประสบการณ์ในการให้บริการวิชาการด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีประสบการณ์ด้านการดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการด้าน ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามได้ 

19.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B016
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ 
2. มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศ 
3. มีประสบการณ์และสามารถฝึกอบรมการใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ 
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใน ระดับดีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 

20.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยี สารสนเทศ 
2. มีความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ หรือ งานธุรการ 
3. มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
4. สามารถใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล ทางสถิติได้อย่างชำนาญ 
5. สามารถใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เพื่อ งานบริหารได้อย่างชำนาญ 
6. มีประสบการณ์ในการสรุปโครงการต่างๆ 
7. มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ 
9. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
10. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถ ปฏิบัติงานตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

21.ตำแหน่ง :    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข 
2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การปฐมพยาบาล การดูแลรักษาเบื้องต้น การคุ้มครองผู้บริโภค การให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ และการประชาสัมพันธ์ 
ได้หลากหลายช่องทาง ในมหาวิทยาลัย 
3. มีความรู้ความสามารถ ด้านการบริหารทั่วไป ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ หนังสือราชการ การเบิกจ่าย งบประมาณ บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับดี สามารถออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
5. เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 
6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 
7. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และบุคลิกภาพดีใน การบริการ 
8. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) อย่างน้อย 1 เรื่อง 

22.ตำแหน่ง :    นักวิชาการศึกษาพิเศษ สังกัด งานพัฒนาและส่งเสริมการศึกษานักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) สำนักงานอธิการบดี
เงินเดือน :    21,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท
จำนวน :    1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :    ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาทางการศึกษาพิเศษ หรือ สาขาวิชา ทางครุศาสตร์อื่นที่ผ่านการฝึกอบรม เกี่ยวกับ การเรียนการสอนการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการ ที่ ก.ค.ศ. หรือ สกอ. รับรอง 
2. สามารถสื่อสารภาษามือไทยเป็นล่ามภาษามือได้ หรือ มีบัตรล่ามภาษามือไทย 
3. มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร : ไฟล์แนบ

รวมแนวข้อสอบ สรุปแนวข้อสอบ ครบทุกวิชา ดูเพิ่มเติมที่นี่


แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา


กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 129 อัตรา


บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงาน 164 อัตรา


กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 43 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


หนังสือ สรุปครบตรงประเด็น เตรียมสอบ ก.พ.


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^