งานราชการล่าสุด

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งสิ้น 75 อัตรา

28 ม.ค. 2559 เวลา 22:10 น. 14,026 ครั้ง

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งสิ้น 75 อัตรานำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศโรงพยาบาลตรัง
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ด้วยโรงพยาบาลตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มตามลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
    1.1 ชื่อตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ     กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ก)      .
             ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 1)
        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
           - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์และ              
          ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
        อัตราว่าง       67     อัตรา      .
        ค่าจ้าง     14,700    บาท         
.
    1.2 ชื่อตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข     กลุ่มตามลักษณะงาน  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ (ข)      .
             ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 2)
        คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขา
            วิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
            ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชา
            เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์
            ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์
            แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
            สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษา    
            ศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรม
            สิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขา
            วิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/
            อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและทางใดทางหนึ่งหรือหลายทาง
              ดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
        อัตราว่าง       1       อัตรา      .
        ค่าจ้าง     14,700    บาท         .                    

    1.3 ชื่อตำแหน่ง  เจ้าพนักงานเภสัชกรรม     กลุ่มตามลักษณะงาน  เทคนิค      .             
            ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 3)
           คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        1) ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม  ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี  ต่อจาก
              มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
         2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
        อัตราว่าง       5       อัตรา
            - ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานเวชกรรมสังคม   3  อัตรา
            - ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานเภสัชกรรม         2  อัตรา      .
        ค่าจ้าง     11,600    บาท        
 
    1.4 ชื่อตำแหน่ง  พนักงานประจำห้องทดลอง     กลุ่มตามลักษณะงาน  บริการ      .             
            ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ดังสิ่งที่แนบมาด้วย 4)
           คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
        - มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
            ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
        อัตราว่าง       2       อัตรา      .
        ค่าจ้าง     7,500    บาท        
. การรับสมัคร 
    5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th หรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลตรัง โทร. ๐–๗๕๒0-1500 ต่อ ๑๒๑๔ , 12351 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9  ในวันและเวลาราชการ
          yes 1) กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการชั้น 2
          yes 2) กรณีสมัครและส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.tranghos.go.th โดยโอนเงินตามอัตราค่าสมัครสอบในตำแหน่งที่สมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชีโรงพยาบาลตรัง 903-1-06766-0 และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงิน  มายัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลตรัง 69  ถ.โคกขัน  ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  

enlightenedรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ : File...

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้ ธ.ก.ส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 จำนวน 620 อัตรา


ธ.ก.ส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน 250 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 -31 พฤษภาคม 2566((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [1]


((รวมลิงก์)) ประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ เช็กรายละเอียดได้ที่นี่ [2]

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 62 อัตรา


เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 900 อัตรา


กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 140 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 25 อัตรา


กรมทางหลวง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 229 อัตรา


เว็บไซต์ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. อยู่เขตไหน ใช้สิทธิ์ที่ไหน ลำดับเท่าไร รู้หมด!!!


กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2566


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก 2566 เช็กรายละเอียดที่นี่


แจกแนวข้อสอบ ก.พ. กว่า 3,500 ข้อ(พร้อมเฉลย) และ10 วีดีโอบรรยายข้อสอบ


ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^