งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 31,500 บาท รับ 49 อัตรา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ( สมัครออนไลน์ )

19 ม.ค. 2559 เวลา 10:55 น. 101,488 ครั้ง

เงินเดือน 31,500 บาท รับ 49 อัตรา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ( สมัครออนไลน์ )นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปิดรับสมัคร 45 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา
 

สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 16 ตำแหน่ง 19 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 101 1. อาจารย์สาขา การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 102 2. อาจารย์สาขา การศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  3 26,250 - 31,500 0
สมัคร 103 3. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ ปริญญาโท คณะครุศาสตร์  1 26,250 3
สมัคร 104 4. อาจารย์สาขา วิทยาศาสตร์เคมี ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 26,250 - 31,500 1
สมัคร 105 5. อาจารย์สาขา หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 106 6. อาจารย์สาขา คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 107 7. อาจารย์สาขา นิเทศศาสตร์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 26,250 - 31,500 0
สมัคร 108 8. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 31,500 0
สมัคร 109 9. อาจารย์สาขา การบัญชี ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 31,500 0
สมัคร 110 10. อาจารย์สาขา โภชนศาสตร์สัตว์ ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 0
สมัคร 111 11. อาจารย์สาขา พืชสวน ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 0
สมัคร 112 12. อาจารย์สาขา ภาษาไทย ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 26,250 - 31,500 0
สมัคร 113 13. อาจารย์สาขา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 26,250 - 31,500 0
สมัคร 114 14. อาจารย์สาขา พื้นฐานประยุกต์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 26,250 - 31,500 3
สมัคร 115 15. อาจารย์สาขา นิติศาสตร์ ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 26,250 1
สมัคร 116 16. อาจารย์สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 26,250 - 31,500 2
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 19 รวมจำนวนผู้สมัคร 10

 

สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 29 ตำแหน่ง 30 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 301 1. นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 19,500 2
สมัคร 302 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 19,500 4
สมัคร 303 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา) ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 19,500 4
สมัคร 304 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 19,500 4
สมัคร 305 5. นักกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 19,500 1
สมัคร 306 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 19,500 1
สมัคร 307 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  1 19,500 2
สมัคร 308 8. นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 19,500 2
สมัคร 309 9. นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 19,500 4
สมัคร 310 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี วิทยาลัยธาตุพนม  1 19,500 4
สมัคร 311 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี วิทยาลัยธาตุพนม  1 19,500 2
สมัคร 312 12. นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและวัดผล) ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  1 19,500 3
สมัคร 313 13. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  1 19,500 2
สมัคร 314 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) ปริญญาตรี วิทยาลัยนาหว้า  1 19,500 2
สมัคร 315 15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร  1 19,500 1
สมัคร 316 16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งาน ก.พ.ร.) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน  1 19,500 2
สมัคร 317 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงิน) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน  1 19,500 0
สมัคร 318 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 19,500 3
สมัคร 319 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 5
สมัคร 320 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 3
สมัคร 321 21. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 2
สมัคร 322 22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 1
สมัคร 323 23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  2 19,500 6
สมัคร 324 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา  1 19,500 9
สมัคร 325 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  1 19,500 2
สมัคร 326 26. นักวิชาการสารสนเทศ ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย  1 19,500 5
สมัคร 327 27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย  1 19,500 9
สมัคร 328 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  1 19,500 6
สมัคร 329 29. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 19,500 1
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 30 รวมจำนวนผู้สมัคร 92

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ ทาง http://job.npu.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ File

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^