งานราชการล่าสุด

เงินเดือน 31,500 บาท รับ 49 อัตรา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ( สมัครออนไลน์ )

19 ม.ค. 2559 เวลา 10:55 น. 99,978 ครั้ง

เงินเดือน 31,500 บาท รับ 49 อัตรา มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ( สมัครออนไลน์ )นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม  รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีรายละเอียดดังนี้
เปิดรับสมัคร 45 ตำแหน่ง จำนวน 49 อัตรา
 

สายวิชาการ(อาจารย์) จำนวน 16 ตำแหน่ง 19 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 101 1. อาจารย์สาขา การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 102 2. อาจารย์สาขา การศึกษาปฐมวัย ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  3 26,250 - 31,500 0
สมัคร 103 3. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ ปริญญาโท คณะครุศาสตร์  1 26,250 3
สมัคร 104 4. อาจารย์สาขา วิทยาศาสตร์เคมี ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 26,250 - 31,500 1
สมัคร 105 5. อาจารย์สาขา หลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 106 6. อาจารย์สาขา คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์  1 31,500 0
สมัคร 107 7. อาจารย์สาขา นิเทศศาสตร์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  2 26,250 - 31,500 0
สมัคร 108 8. อาจารย์สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 31,500 0
สมัคร 109 9. อาจารย์สาขา การบัญชี ปริญญาเอก คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 31,500 0
สมัคร 110 10. อาจารย์สาขา โภชนศาสตร์สัตว์ ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 0
สมัคร 111 11. อาจารย์สาขา พืชสวน ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 31,500 0
สมัคร 112 12. อาจารย์สาขา ภาษาไทย ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 26,250 - 31,500 0
สมัคร 113 13. อาจารย์สาขา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 26,250 - 31,500 0
สมัคร 114 14. อาจารย์สาขา พื้นฐานประยุกต์ ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 26,250 - 31,500 3
สมัคร 115 15. อาจารย์สาขา นิติศาสตร์ ปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 26,250 1
สมัคร 116 16. อาจารย์สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ปริญญาโท - ปริญญาเอก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  1 26,250 - 31,500 2
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 19 รวมจำนวนผู้สมัคร 10

 

สายสนับสนุน(เจ้าหน้าที่) จำนวน 29 ตำแหน่ง 30 อัตรา

สมัคร รหัส ตำแหน่ง/สาขาวิชา คุณวุฒิ สังกัด รับ เงินเดือน จำนวน
สมัคร
สมัคร 301 1. นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 19,500 2
สมัคร 302 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี คณะเกษตรและเทคโนโลยี  1 19,500 4
สมัคร 303 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา) ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 19,500 4
สมัคร 304 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1 19,500 4
สมัคร 305 5. นักกิจการนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 19,500 1
สมัคร 306 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 19,500 1
สมัคร 307 7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  1 19,500 2
สมัคร 308 8. นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 19,500 2
สมัคร 309 9. นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม  1 19,500 4
สมัคร 310 10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี วิทยาลัยธาตุพนม  1 19,500 4
สมัคร 311 11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี วิทยาลัยธาตุพนม  1 19,500 2
สมัคร 312 12. นักวิชาการศึกษา(งานทะเบียนและวัดผล) ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม  1 19,500 3
สมัคร 313 13. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ  1 19,500 2
สมัคร 314 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) ปริญญาตรี วิทยาลัยนาหว้า  1 19,500 2
สมัคร 315 15. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเกษตร  1 19,500 1
สมัคร 316 16. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งาน ก.พ.ร.) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน  1 19,500 2
สมัคร 317 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเงิน) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองนโยบายและแผนงาน  1 19,500 0
สมัคร 318 18. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานประชุม) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  1 19,500 3
สมัคร 319 19. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานสารบรรณ) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 5
สมัคร 320 20. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานอาคารสถานที่) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 3
สมัคร 321 21. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 2
สมัคร 322 22. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานเลขานุการ) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  1 19,500 1
สมัคร 323 23. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(งานการเจ้าหน้าที่) ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองกลาง  2 19,500 6
สมัคร 324 24. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานอธิการบดี-กองพัฒนานักศึกษา  1 19,500 9
สมัคร 325 25. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม  1 19,500 2
สมัคร 326 26. นักวิชาการสารสนเทศ ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย  1 19,500 5
สมัคร 327 27. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี บัณฑิตวิทยาลัย  1 19,500 9
สมัคร 328 28. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปริญญาตรี ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  1 19,500 6
สมัคร 329 29. นักประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี วิทยาลัยการบินนานาชาติ  1 19,500 1
รวมจำนวนตำแหน่งที่เปิดสมัคร 30 รวมจำนวนผู้สมัคร 92

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครออนไลน์ ทาง http://job.npu.ac.th/ หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร ชั้น 1 103 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ File

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 7,000 อัตรา


กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 110 อัตรา


กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา


สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566


กรมชลประทาน "เปิดรับสมัครงาน 86,000 คน(ทั่วประเทศ) ประจำปี 2565 เช็กรายละเอียดด่วน!!!


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 28 พ.ย. 65 - 13 ธ.ค. 65


กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับรากชาร 54 อัตรา


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565 แล้ว!!


กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 103 อัตรา


ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เช็กคุณสมบัติและลงทะเบียนที่นี่เลย

ด่วน!! มติอนุมัติ กสถ.เปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2565


IELTS |   ข้อสอบ toeic

งานล่าสุด >>

^