งานราชการล่าสุด

แชร์ด่วน ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

24 พ.ย. 2558 เวลา 08:15 น. 35,515 ครั้ง
Advertisement

แชร์ด่วน ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558


Advertisement
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกเป็นพนักงานไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558 โดยมีรายละเอียด
การรับสมัคร ดังนี้

 

1) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรไฟฟ้า [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
1.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
1.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
1.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารที่ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 160 kVAมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
    
1.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
1.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้2) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
2.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมโยธาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
2.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
2.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสานักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง เป็นอาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
    
2.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
2.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 

3) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรเครื่องกล [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
3.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
3.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
3.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและ/หรือควบคุมงานก่อสร้าง และ/หรือควบคุมระบบเครื่องกลภายในอาคาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยรวมหรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง ที่เป็นอาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
    
3.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
3.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

4) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
4.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
4.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
   
4.3) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)
   
3.5) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    4.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ (อาคาร) 3 มิติ เพื่อประกอบการนาเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี
    
4.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 

อัตราเงินเดือน

1) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกร :: ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความสามารถและแนวทางการกำหนดอัตราจ้างของธนาคาร

2) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก :: ธนาคารกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกาหนดโดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้น
ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 4 และธนาคารจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งและความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละไม่เกิน6% มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม

การสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

2) ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนด

 

ให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5 ทั้งนี้หากตำแหน่งงานใดมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครเป็นรายตำแหน่งได้
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

Keep in contact with The Jobtoday by following our Facebook page.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
^