งานราชการล่าสุด

แชร์ด่วน ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558

24 พ.ย. 2558 เวลา 08:15 น. 36,516 ครั้ง

แชร์ด่วน ธ.ก.ส.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปีบัญชี2558 สมัคร18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558นำเสนอข่าวโดย > ทีมงานจ๊อบไทยดีดี ดอทคอม
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง การสรรหาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกเป็นพนักงานไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคารไม่เกินระดับ 9 ปฏิบัติงานด้านวิศวกร และผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก ปีบัญชี 2558 โดยมีรายละเอียด
การรับสมัคร ดังนี้

 

1) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรไฟฟ้า [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
1.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
1.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลังจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
1.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้าอาคารที่ใช้ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 160 kVAมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
    
1.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
1.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกาหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้2) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรโยธา [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
2.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมโยธาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
2.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
2.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบ รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสานักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง เป็นอาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
    
2.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
2.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 

3) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกรเครื่องกล [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
3.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านวิศวกรรมเครื่องกลหรือสาขาเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
3.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกลจากสภาวิศวกรในระดับภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
    
3.3) มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและ/หรือควบคุมงานก่อสร้าง และ/หรือควบคุมระบบเครื่องกลภายในอาคาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัยรวมหรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง ที่เป็นอาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
    
3.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    
3.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

4) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก [ สมัครตำแหน่งนี้ คลิกที่นี่ ]
    
4.1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถาปัตยกรรมหลักจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
    
4.2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลักจากสภาสถาปนิก ในระดับภาคีสถาปนิก หรือสูงกว่า ซึ่งปัจจุบันยังไม่หมดอายุ (ภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
   
4.3) ต้องมีประสบการณ์ด้านการออกแบบ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในงานประเภทอาคารสำนักงาน หรืออาคารพักอาศัยรวม หรืออาคารโรงพยาบาล หรืออาคารสาธารณะ และต้องมีอาคารอย่างน้อย 1 หลัง ที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตร ขึ้นไป)
   
3.5) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, และโปรแกรม Auto CAD ในงานทางด้านวิชาชีพได้ดี
    4.4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมออกแบบ (อาคาร) 3 มิติ เพื่อประกอบการนาเสนอผลงานทางวิชาชีพ (Presentation) ได้ดี
    
4.5) สามารถปฏิบัติงานตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ธนาคารกำหนด และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


 

อัตราเงินเดือน

1) ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านวิศวกร :: ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือนตามประสบการณ์ ความสามารถและแนวทางการกำหนดอัตราจ้างของธนาคาร

2) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประเภทที่ 2 ปฏิบัติงานด้านสถาปนิก :: ธนาคารกำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามระเบียบที่ธนาคารกาหนดโดยให้ได้รับเงินเดือนขั้นต้น
ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐานกลุ่ม 4 และธนาคารจะพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งและความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละไม่เกิน6% มาพิจารณาเป็นเงินเดือนเพิ่มเติม

การสมัคร

1) ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

2) ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://joptopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนด

 

ให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5 ทั้งนี้หากตำแหน่งงานใดมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครเป็นรายตำแหน่งได้
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารไฟล์แนบ

แชร์ข่าวนี้ ให้เพื่อนคุณ และติดตามเราได้ที่ Fanpage.


แสดงความคิดเห็น :

- กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพและไม่ทำให้ผู้อื่นเสื่อมเสีย
- ห้ามมิให้ผู้ใดโพดขายสินค้าเด็ดขาด
- ข้อความโพสโดยสาธารณชน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ติดตามข่าวบน Facebook กด Like เพื่อไม่พลาดข่าว !!!
ศูนย์ข่าวสารงานราชการ ข่าวเปิดสอบราชการ ตำแหน่งงานว่างอัพเดทให้ทุกวัน ติดตามที่นี่ www.jobthaidd.com
ข่าวที่น่าสนใจตอนนี้
ด่วน!! เปิดรับสมัครสอบราชการ


ท่าอากาศยานไทย รับสมัครงานปี 2567 จำนวน 107 ตำแหน่ง 610 อัตรา


สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัคร นปร. รุ่นที่ 17 จำนวน 50 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 169 อัตรา


หนังสือติวสอบ ก.พ. พร้อมติวและเฉลยข้อสอบจริง ก.พ. (ภาค ก) 67


สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก (Paper & Pencil) ประจำปี 2567


กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น 2567 จำนวน 65 ตำแหน่ง 4,010 อัตรา แล้ว!!ผู้สนับสนุน เว็บไซต์พันธมิตร

งานล่าสุด >>

^